صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

I

Sheep, but themselves. Te eat Ioana, ok" enoir
the Milk, and are cloathed with HaVOV ÉQUTES. & Ta
the Wool, ye flay the Strong, web malou
ye do not feed the Sheep. The of TONES, 'n' sav.
Weak have ye not strengthened, rangi ng teistes
neither have ye healed that Ta četα wellame-
& τὰ ἔργα περιβάλλε
which was fick, neither have de, ¡quer opáε,
ye Found up that which was του πρόβατα 8 ποιμαν
broken, neither have ye brought crossov
again that which was driven con orguoun, "a
away, neither have ye fought
that which was left; but with
Force and Infult have ye ruled

[ocr errors]
[ocr errors]

appwsor con idoute, è
ourμpor & na-
συντετριμμλύον
πεδήσατε, ὃ ἐξωσμύον
κατεπετρέψατ',

હૈ

over them; and they were feat. 3nTETEspérate", tered, because there was no amonway's con in

[ocr errors]

Shepherd; and they became

[ocr errors]
[ocr errors]

Thourov xeάтd eἐν κράτο Meat to all the Bcafts of the παιδούσατε αυτο με Foreft. And again, The Shepherds did not fearch for my pnade as Sheep and the Shepherds fed themfelves, but they fed not my Sheep. And a little after, Behold I am against the Shepherds, and I will require my Sheep at their hands, and cause them to ceafe from feeding my Sheep, neither fhall the Shepherds feed themţelves any more ; and I will deliver my Sheep out of their Hands, and they fhall not be Meat for them. And no now Eye Ti wey

[ocr errors]
[ocr errors]

el V. 2 deeft. V. 3 x Ærsitat. V. täyçï. V.

βατά

βατά με ἐκ χειρὸς αὐ- he allo adds, fpeaking to the People, Behold I will judge between Sheep and Sheep, and between Rams and Rams. Scemed it a fmall thing unto you to have eaten up the good pafture, and to have troden down with your Feet the Ree fidue of your Pature, and that the Sheep have eaten

τῶν, ὃ καταπαύσω αὖ-
τὰς 8 ποιμαίνειν το
πρόβατά με δέ ποι-
μουᾶσιν ἔκ οἱ ποιμλύες
αυτές, @ ῥύσομαι Ταπρό
βατά με
ἐκ χειρὸς από
τῶν, οὐκ ἔπονται αὐτοῖς
εἰς κατάβρωμα. Καί
επιφέρει καὶ πρὸς τ λαὸν

1

λέγων· Ἰδὲ ἐγὼ κρινῷ what was troden down witho ἀνὰ μέσον προβάτε εἰς your Feet?

And a little after πρόβατον, ¢ καιὸν He adds, And ye hall know πρὸς κριόν. μὴ μικρὸν that I am the Lord, and

2

[ocr errors]

Ε” ὑμῖν, ὅ ἣ vo- you the Sheep of my Pafture μὴν ἣ καλὴν ἀνέμεε, are my Men, faith the Lord @ το κατάλοιπα τ God.

νομῆς κατεπατείτε τοῖς

ποσὶν ὑμῶν, ¢ του πρόβατα Τα ποιτήματα της ποδῶν ὑμῶν ἤπιον ; Καὶ ὄλιφέρς μετ' ὀλίγα. Καὶ γνώσεσθε, ὅλε ἐγὼ κύριοι, ᾧ ὑμεῖς πρόβατα ή νομῆς με, ἄνθρωποί μας ἐσὲ, ὼ ἐγὼ Θεὸς ὑμῶν, λέγς Αδωνα κύριο

TE

SECT. X.

AKG of mono

πι, ᾧ ακέσατε

COLLEGE LIBRARY NEW JERSEY

HEAR, O ye Bishops, XIX. and hear, O ye of οἱ λαϊηεὶ, 3 ὥς φησιν the Laity, how God fpeaks, ὁ Θεός Κρινῶ κριὸν I will judge between Rams πρὸς κριὸν, δ πρόβα- and Ram, and between Sheep, τον πρός πρόβατον G and Sheep. And He says πρὸς τὸς ποιμίας λέγ' to the Shepherds, Ye fhall v. 3 deeft. V. 3 τίν.

[ocr errors]

κι

[ocr errors]

es" rai wey Cara Ya-
eas: TUTISI, CH-
σκοπον πρὸς Ἐπίσκοπον
xeww, y naïner wey's
av, čaprovla wey's
app. Dying go
τα πρόβατου, ο οἱ
pro to, con ä-
ja iva μson Arỵ

be judged for your Unskil ne dorade EVENEV &
fulness, and for deftroying melas auTv
the Sheep. That is, I will
judge between one Bishop
and another and between
one Lay Person and ano.
ther, and between one Ruler
and another (For these
Sheep and thefe Rams are
not irrational, but ratio-
nal Creatures;) left at any
time a Lay Perfon fhould ὁ λαϊκὸς, ὅτι ἐγὼ πρός
fay, I am a Sheep, and not
a Shepherd, and I am not
concern'd for my felf; let
the Shepherd look to that;
for he alone will be requir'd
to give an account for me.
For as that Sheep that will
not follow its good Shep-
herd is expos’d to the Wolves
to its Destruction; fo that
which follows a bad Shep-
herd is allo exposd to un-

2

3

Catov éμi è & malum,
dva nov Engure
πεποίημαι, ἀλλ' ὁποι
μὴν ἔψεται, @ αὐτὸς
gonery
ad que Sinny". w-
wep S Ty nw wor
μι & μὴ ἀκολυθέν
πρόβατον, λύκοις ἔκ·
er eis & Drear,
έτω τῷ πονηρῷ ποι
μιδακολυθᾶν, πρέ-

avoidable Death, fince his no end & Davator,

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

I

[ocr errors]
[ocr errors]

kμára, a zamár, po- him, love him, reverence eco 1ws neov, him as his Lord, as his Ma? ws Seoworlw", ws ap fter, as the High-Priest of Nepéα DEN, as did God, as a Teacher of Piety. onungr d'orbeas. For he that heareth him hearauro anéwr, Xe eth Chrift, and he that reanif, ý i avrov ade jecteth him rejecteth Chrift: τῶν, Χρισὸν ἀθετῶ, And he who does not receive καὶ ὁ + Χρισὸν μὴ δε- Chrift does not receive his XμS & DÉZET God and Father: For fays AUTY CEO'Y & Tariea. He, He that heareth you hear- Luk.x.16.

с

[ocr errors]

2

[ocr errors]

"O jugor gd, onowe, deth me, and he that rejecteth
néwr, que anit, you rejecteth me, and he that
ὑμᾶς ἀθετῶν, ἐμὲ αθε- rejetteth me reječteth him that
TEI, * • EμÈ ADErwv, sent me. In like manner let
ἀθετῶ – Σποςείλαντά the Bithop love the Laity as
fie. Ougiws - his Children, foftering and
σκοπα, ος τέκνα τὰς cherifhing them with affectio-
λαϊκὸς αδαποίζω, θαλ- nate Diligence; as Eggs in
πων ξέργων" τῇ πg- order to the Hatching of
dy' ↑ ajans, wis wa, young Ones ;
αγάπης,

اد

[ocr errors]

с

[ocr errors]

or as young εἰς περιποίησιν νοσσίων, Ones, taking them in his * as vooría, ang Arms, to the rearing them Copy is werminow into Birds; admonishing all oprider Toutes vee- Men, reproving all who ftand TW" nãor bois tax in need of Reproof; reprokoper AndEONSOLS **ving that is, but not striking; ** Pag. δεομδύοις Ἐπιπλήσων, ἀλλὰ μὴ bearing them down to make 218. miour, ¿womeCwv es them afham'd, but not over

ων

Eurger, a throwing them; warning
Tẹ 39 TÀN,
é áraт9", &- them in order to their Con-

ὡς πατέρα. v. i dceft. V. 3 θέλγων καὶ θερμαίνων. V. * διά να 5 deeft. V.

verfion,

~

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

~

[ocr errors]

verfion, chiding them in or- v eis mplu, Em
der to their Reformation, and kur es drop Swav,
better Course of Life: Watch-dium. ropéias d'io-
ing the Strong, that is, keep-
ing him firm in the Faith who
is already ftrong; feeding
the People peaceably. Streng- pluvinas Tingiver a
thening the Weak, that is, con voor erguer,
firming with Exhortation that τετές, δ' πειραζόμθυον
which is tempted. Healing that av TY VEDEσia SEPPO-
which is fick, that is, curing by Tov. To appor some in-
Inftruction that which is weak ps, 767157, ☎ vo-
in the Faith thro' Doubtful- Gus in I wisEWS EV
nefs of Mind. Binding up that noroig, Li & dicke-
which is broken, that is, bind- ananias Deeandwr·
ing up by comfortable Ad- δ' συντετριμμλύον και
monitions that which is gone τα δεσμῶν, τετέςι,
aftray, or wounded, bruis'd, Tenor,
or broken by their Sins, and evoμsion, " no-
put out of the way; ealing ταγμένον ἐν ἁμρτίαις
it of its Offences, and gi- és reier ode, 2 E-
ving Hope; by this means devvwv" Y Sandn
reftore and reduce it into the kans3ve Droías Eas
Flock. Bring again that which opiwr and Saw.
is driven away, thatis, do not μάτων, καὶ δὔελπιν ποιῶν
permit that which is in its όπω ῥωμαλέον ἐν τῇ
Sins, and is caft out by way unλno iç Song Jiga,
of Punishment, to continue Topaz EN TY moiμ-
τῇ ποίμα
excluded; but receiving it, vy. To eεwoμévor E-
and bringing it back, restore spege, TUTES, ♂ cv α-
it to the Flock, that is, το μύρτίαις λυόμδυον

[blocks in formation]

* I

[ocr errors]
[ocr errors]

с

કંડ

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« السابقةمتابعة »