صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

21.

by our Fellow-Minifter Cle- ἄσπιλα διαμείνη και

ment, our moft faithful and
intimate Son in the Lord,
together with Barnabas, and
Timothy, our moft dearly Be-
loved Son, and the genuine

Mark.

~

eίω ε Θεῷ @ ταῦ του και πόλιο που πα xê εἰς ὅλίω * οἶκε μδύω ξ κόσμο που ποιήκαμλν, καταλιπόν τις ὑμῖν τοῖς ὄλισμό. ποις, & λοιποῖς, ἱεροῦσε

πτώδε η καθολικτώ διδασκαλίδα, αξίως καὶ δικαίως, εἰς μνημόσιωον πιςηριγμῷ τοῖς πεπις δικόσι Θεῷ· Χαπεμψάμμοι δε τῷ συλλειτεργῆ ἡμῶν Κλήμ. τα το πιςοτάτε καὶ ὁμοψύχε τέκνα ἡμῶν ἐν ως είῳ, ἅμα καὶ Βαρνάβα, καὶ Τιμοθέῳ τῷ ποθεινοτάτῳ ὑῷ, καὶ Μάρκῳ τῷ γνησίῳ.

[ocr errors]

SECT. LV.

Together with whom we ΣΥΝ οἷς & Τίτον

recommend to you allo

ων

ὑμῖν γνωρίζομαι, Rom xvi. Tirus and Luke, and fafon, & Λυκᾶν, Ἰάσονά τε καὶ and Lucius, and Sofipater. Λύκιον, @ Σωσπαζον By whom alfo we exhort δι ̓ ὧν ὁ παρακαλέμμ you in the Lord to abftain ὑμᾶς ἐν κυρίῳ, ἀπό from your old Converfation, χες παλαιᾶς σκη· vain Bonds, Separations, Ob- δείας, δεσμῶν ματαίων, fervances,diftinctionofMeats, αφωρισμών, που τηρή and daily Wafhings: For, Old σέων, βρωμάτων διο 2Corv.17 Things are paffed aways be ρισμαβαλισμάτωνης.

· ὑμᾶς. V. * καὶ. V.

I

1. Ta ap hold all Things are become
gaia günder is's New.
· γέγονε καινὰ τὰ πολύτου.
Γνόντες γδ Θεὸν λα
Yo
Ino Xes, ou
» 7
πασομ αὐτῇ οἰκονομίαν
apuder muss lw,
ὅτι δέδωκεν νόμον α-
mev és Bohlear Equ-
vine, nadacer, or
elov, agrov, ev &
ἴδιον ὄνομα ἐγκατέθε-
το, τέλειον,
dvema
TM", Sing Nyiwv
pn, aw ng Espéqov
Tau Jugas ETTEP 2
Ting Joules Elegies
Comμvond H Ma-
Maxis 8 wants λ
γων Μνήθητε νόμε

ne

211

For fince ye have known XIX. God, through Jefus Chrift, and all his Difpenfation, as it has been from the Beginning; that he gave a plain Law to affift the Law of Ila. viii. Nature, fuch an one as is 20.LXX. pure, faving and holy, in which his own Name was infcrib'd, perfect, which is Deut. xii. 5 never to fail, being compleat in Ten Commands, unfpotted, converting Souls; which Pfal. xviii. when the Hebrews forgot, he 8. put them in mind of it by the Prophet Malachi, saying, Remember ye the Law of Mo Mali i 4a fes, the Man of God, who gave you in charge Commandments sayμara È dirgiwug- and Ordinances. Which Law το Ὃς τοσῦτόν Ἐξιν is fo very holy and righte

31

१४

[ocr errors]

Mwon, e, · ἷς ἐνετείλα τοὑμῖν προ

[ocr errors]

ous, that even our Saviour,
when on a certain time he
healed one Leper, and af-

Eva, már véa, terwards Nine, faid to the

[ocr errors][merged small]

iv.4

[blocks in formation]

14.

Matt.v.18.

17.

a. Tefimony unto them: And J δώρον ὃ προσέταξε

Luk. xvii. afterwards to the Nine, Go flem your falves to the Prifts. For He no where has diffolvd the Law, as Simon pretends, but fulfilled it : For He fays, One lota, or one Tittle, Phall not pass from the Law until all be fulfilled. For, fays He, 1 come not to diffolve the Lam, but to fulfil it. For Mofes himfelf, who was at Luk.ix.3o once the Law-giver, and the High-Prieft, and the Pro pher, and the King; and Elijah, the zealous follower of the Prophets, were pre. fent at our Lord's Iranf. figuration in the Mountain, and Witneffes of his Incarnation, and of his Sufferings, as the Friends and Domeflicks of Chrift; but not as Enemies and Strangers. Whence it is demonfirated, that the Law is good and holy, as alfo the Pro phets.

[merged small][merged small][ocr errors]

اد

αν

2

Μωσῆς εἰς μαρτύριον
αυτοῖς· τοῖς ἢ ἐννέα
πάλιν, Πορδυθέντες σπι-
δείξατε ἑαυτὸς τοῖς ἱε-
ροῦσιν. Οὐ γάρ πε κα·
τέλυσε – νόμον, ὡς Σι·
μων δοξάζι, ἀλλ ̓ ἐπλή.
έωσε λέγς γάρ. Ἰῶτα
ἓν, ἢ μία κεραία
μὴ παρέλθῃ ἀπὸ ὦ νόμο,
ἕως ἂν ' πούτα γύηται.
Οὐ γδ' ἦλθον, φησί, και
παλύσα – νόμον, αλ·
λα πληρώσου. Καὶ γδ
Μωσής νομοθέτης ὁμῶ,
καὶ ἀρχιερούς,
ἀρχιερούς, καὶ προ
φήτης, ὁ βασιλεὺς, καὶ
Ηλίας ὁ ζηλωτὴς τ
προφητῶν, συνῆσιν ἀν
τῇ μεταμορφώσει το
κυρίε ἐν τῷ ἐρο, μάρα
πυρες αὐτῷ ἡ ἐνανθέω
πήσεως, έπ παθημά
των, ὡς φίλοι Χρις
καὶ οἰκεῖοι, ἀλλ ̓ ἐχ ὡς
ως
εχθροί, ἢ ἀλλότριοι.
ἐξ ὧν δείκνυται, ὅτι ἐ
ὁ νόμοι καλὸς ὁ ἅγιος,
καὶ οἱ προφῆται.

~

οι

Νόμο

[ocr errors]

** Νόμοι δέ ξιν ἡ Now the Law is the De- xx. Sending Q, Li wecalogue, which the Lord*** Pag. + or pogony promulgated to them with 350. SAQUATIONS "ATI, an audible Voice, before Exod. xx. Θεὸς αὐτοῖς ὀνομοθέ‐ the People made that Calf

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

quod dingiws Tais nei σας ποιείας πρί Σίμωνα 2 φαυλί· wei ζεσὶν, οἰόμιμοι μὴ κριDEVIES TENTE, κόλασιν ὀκφεύγειν TQ óvóμQ azadis, τα δνόμο 60,Q, ana muxing φησὶ γάρ Onoi záp Ed 5 wonσῃς μοι θυσιαςήριον, ἐκ MMS HONOUS MOI Muró. son âme, noinoov, dλ20, Bar 3 TOONS" ix

ποιή

[ocr errors]

which reprefented the Egy ptian Apis. And the Law is righteous, and therefore is it call'd the Law, becaufe xxxii. Judgments are thence made according to the Law of Nature, which the Followers of Simon abuse, fuppofing they fall not be judged thereby, and fo fhall efcape Punishment. This Law is good, holy, and fuch as lays no Compulfion in things Pofitive: For He fays, If xx. 24. thou wilt make Me an Altar, thou shalt make it of Earth: áváy xlu terénner", It does not fay, Make one; and TH voia é but, If thou wilt make. It αλλά τρεψεν, ἅτε ἐλευθέρᾳ. does not impofe a 3 δ θυσιῶν δέεται but gives Leave Θεός, ἀνενδεὴς ύπάρχων τῇ φύση. Ελλὰ γι' women, adam 5 non' weyne & qεov "Abeλ, καὶ ̓Αβραάμ, Abeadμ,

2

2

el

11.

Ne,

Ts

Neceffity,
to their

own free Liberty. For God
does not fand in need of
Sacrifices, being by Nature
above all Want. But know-
ing that, as of old, Abel,
Beloved of God. and Noah

18. V. 2 Ta's meitss. V. 3 moins. V: Surer. V. V.

Bb 4

and

[ocr errors]

nas, in aiτnDevSvéis, se krney Eas, quoine de ropas xvndérões d'q' sauti, Tengy Dua av Dew προσενέδκαι Θεῷ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

and Abraham, and those that fucceeded, without being required, but only mov'd of themselves by the Law of Nature, did offer facrifice to God, out of a grate ful Mind; fo He did now permit the Hebrews, not commanding, but if they had a mind permnitting them; and if they offer'd from a right Intention hewing himfelf pleas'd with their Sacrifices. Therefore he fays, If thou defireft to offer, do not offer to Me as to one that stands Pfal. xlix. in need of it, for I ftand in need of nothing; for the World is mine, and the Fulness there of. But when this People became forgetful of that, and called upon a Calf, as God, inftead of the True God, and to him did afcribe the Caufe of their coming out Ex xxxii 4 of Egypt, faying, Thefe are thy Gods, O lfrael which have brought thee out of the Land of Egypt: And when thefe Men had committed Wick ir, &c. ednefs with the Similitude of *ἐπηρνήσατο" Θεὸν, ὃ

12.

2

[ocr errors]
[ocr errors]

4

· προσοίσασιν. V. * θυσίαν. V. χρες. V. ἀπορνήσαντο. V.

« السابقةمتابعة »