صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ON SEVERAL

PARTS

OF

I T A L 1, &c.

In the Years, 1701, 1702, 1703.

By the late Right Honourable
YOSEPH ADDISON, Efq;

Verum ergo id eft, fi quis in cælum afcendiffet, naturamque

mundi & pulchritudinem faderum perfpexisset, insuavene
illam admirationem ei fore, quæ jucundi lina fuisset, fa
aliquem cui narraret habuisset. Cicero de Amic.

L O N D ON:
Printed for J. and R. TONS ON and S. R BAPER

MDCC LIII.

[blocks in formation]

To the Right Honourable

Fohn Lord Sommers, BARON of Evesham.

MY LORD,

HERE is a Pleasure in owning Ob

ligations which it is an Honour to have received;

but

A 2

« السابقةمتابعة »