صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

REMINISCENCES

OF

CHARLES BUTLER, Esq.

OF LINCOLN'S-INN.

THIRD EDITION,

CONSIDERABLY AUGMENTED,

Accipe, sed facilis !

Buchanan ad Mariam
Scotorum Reginam.

LONDON:

JOHN MURRAY, ALBEMARLE-STREET.

194173,6

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

a

[ocr errors]

Quare quis tandem me reprehendat, si quantam cæteris ad festos dies ludorum celebrandes, quantum ad alias voluptates, et ad ipsam requiem animi et corporis conceditur temporis: quantun; alii tempestivis conviviis, quantum aleæ, quantum pilæ, tantum mihi egomet, ad hæc studia recolenda, sumpsero.

Cic. PRO ARCIIIA.

[ocr errors]

Le changement d'étude est toujours un délassement pour moi.

D'AGUESSEAU.

be

re

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

2

Luke Ilansard & Sons, near Lincoln's-Inn Fields.

34-134

Polo

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ONE of the earliest and most pleasing Reminiscence in my literary life, is my acquaintance with your father.---When we were both young, his various learning and elegant accomplishments attracted

my

attention and reverence; his long political career, ever marked by honour, integrity, talent and beneficence, was beheld by his numerous friends with delight and respect; and in these feelings, and the joy of seeing all his great and good qualities revived in his son, no one participated more than myself. It is pleasing to me to have this

opportunity of recar ding the friendship with which he and yourselt have so long honoured me.

W. h the greatest regard,

I have the honour to be

ur obl'ged and obedient Servant,

CHARLES BUTLER

Lincoln's Inn, 98th Feb. 1822.

« السابقةمتابعة »