صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

AN INQUIRY

INTO THE

CREDIBILITY OF THE EARLY ROMAN HISTORY.

BY THE RIGHT HON.

SIR GEORGE CORNEWALL LEWIS.

IN TWO VOLUMES.

VOL. I.

LONDON:

JOHN W. PARKER AND SON, WEST STRAND.

1855.

Ibant obscuri solâ sub nocte per umbram.
Quale per incertam lunam sub luce malignâ
Est iter in silvis; ubi cœlum condidit umbrâ
Jupiter, et rebus nox abstulit atra colorem.

ENEID, vi. 268.

ASHMOLEAN
LIBRARY
2 4 FEB 1976

OXFORD

H

TO THE

REV. EDWARD CRAVEN HAWTREY, D.D.,

PROVOST OF ETON COLLEGE,

THESE VOLUMES,

DEVOTED TO THE INVESTIGATION OF CLASSICAL ANTIQUITY,

Are Inscribed,

IN MEMORY OF THE BENEFITS DERIVED FROM

HIS INSTRUCTION,

BY HIS OBLIGED FRIEND AND FORMER PUPIL,

THE AUTHOR.

CONTENTS.

[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]
[blocks in formation]

On the Sources of the Roman History during the last

two Centuries of the Republic.

§ Contemporary writers of Roman history during the last period

of the Republic-Cicero, Julius Cæsar, Sallust, Livy, and

others. .

2 Contemporary historians of the times of Marius and Sylla :
Sylla, Q. Lutatius Catulus, P. Rutilius Rufus, M. Æmilius
Scaurus, L. Otacilius Pilitus, C. Licinius Macer, Q. Clau-
dius Quadrigarius, Q. Valerius Antias, Cn. Aufidius, L.
Cornelius Sisenna, L. Lucullus, L. Lucceius.

3 Contemporary historians of the age of the Gracchi: P. Sempro-
nius Asellio, Cn. Gellius, L. Cælius Antipater, C. Sempro-
nius Tuditanus, C. Fannius, L. Cassius Hemina, L. Calpur-
nius Piso

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »