صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ADVERSARIORUM METHODUS.] of words, and is of V. much more extent than mere criticifm.

[blocks in formation]

As to the language, in which one ought to exprefs the heads, I efteem the Latin tongue moft commodious, provided the nominative case be always kept to, for fear left in words of two fyllables, or in monofyllables that begin with the vowel, the change, which happens in oblique cafes, fhould occafion confufion. But it is not of much confequence what language is made use of, provided there be no mixture in the heads, of different languages.

"Mar

To take notice of a place in an author, from whom I quote fomething, I make use of this method before I write any thing, I put the name of the author in my common-place-book, and under that name the title of the treatise, the fize of the volume, the time and place of its edition, and (what ought never to be omitted) the number of pages that the whole book contains. For example, I put into the class M. a. "fhami Canon Chronicus Ægyptiacus, Græcus, " & difquifitiones fol." London 1672. p. 626. This number of pages ferves me for the future to mark the particular treatise of this author, and the edition I make ufe of. I have no need to mark the place, otherwife than in setting down the number of the page from whence I have drawn what I have wrote, just above the number of pages contained in the whole volume. You will fee an example in Acherufia, where the number 259 is just above the number 626, that is to fay, the number of the page, where I take my matter, is juft above the number of pages of the whole volume. By this means I not only fave myself the trouble of writing Canon Chronicus Egyptiacus, &c. but am able by the rule of three to find out the fame paffage in any other edition, by looking for the number of its pages;

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

fince the edition I have used, which contains 626, gives me 259. You will not indeed always light on the very page you want, because of the breaches, that are made in different editions of books, and that are not always equal in proportion; but you are never yery far from the place you want, and it is better to be able to find a paffage, in turning over a few pages, than to be obliged to turn over a whole book to find it, as it happens, when the book has no index, or when the index is not exact.

ACHERON.]

Pratum, ficta, mortuorum habitatio, est "locus prope Memphin, juxta paludem, quam vocant Acherufiam, &c." This is a paffage out of D. Siculus, the fenfe whereof is this: the fields, where they feign that the dead inhabit, are only a place near Memphis, near a marsh called Acherufia, about which is a moft delightful country, where one may behold lakes and forests of lotus and calamus. It is with reafon, that Orpheus faid, the dead inhabit these places, because there the Egyptians celebrate the greatest part, and the most auguft, of their funeral folemnities. They carry the dead over the Nile, and through the marsh of Acherufia, and there put them into fubterraneous vaults. There are a great many other fables, among the Greeks, touching the ftate of the dead, which very well agree with what is at this day practised in Egypt. For they call the boat, in which the dead are tranfported, Baris; and a certain piece of money is given to the ferry-man for a paffage, who, in their language, is called Charon. Near this place is a temple of Hecate in the shades, &c. and the gates of Cocytus and Lethe, fhut up with bars of brafs. There are other gates, which are called the gates of truth, with the ftatue of justice before them, which has no head. Marfham. 258.

626.

r

EBIONITE.] phets direct you? fince it is written in the V. 3. " law, Thou shalt love thy neighbour as thyfelf; IO. " and there are many of thy brethren, children

" of Abraham, who are almoft naked, and who "are ready to die with hunger, while thy house " is full of good things, and yet thou givest "them no help nor affiftance. And turning "himself towards Simon, his difciple, who fat "near him: Simon, fon of Johanna, faid he, "it is easier for a camel to go through the eye "of a needle, than for a rich man to enter into "the kingdom of heaven." Ebion changed this paffage, because he did not believe Jefus Chrift to be the fon of God, nor a law-giver, but a mere interpreter of the law of Mofos Grotius 333

1060

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Gg3

HÆRETICI.] "Noftrum igitur fuit, eligere & optare 12. "meliora, ut ad veftram correctionem auditum

" haberemus, non in contentione & æmulatione " & perfecutionibus, fed manfuetè confolando, "benevolè hortando, leniter difputando, ficut fcriptum eft, fervum autem Domini not oportet litigare, fed mitem effe ad omnes, docibi"lem, patientem, in modeftia corripientem di"verfa fentientes. Noftrum ergo fuit velle has

[ocr errors]
[ocr errors]

partes expetere: Dei eft volentibus & peten"tibus donare quod bonum eft. Illi in vos "fæviant qui nefciunt cum quo labore verum

[ocr errors]

inveniatur, & quam difficile caveantur errores. "Illi in vos fæviant, qui nefciunt quam rarum " & arduum fit carnalia phantafmata piæ mentis "ferenitate fuperare. Illi in vos fæviant, qui "nefciunt cum quantâ difficultate fanetur oculus "interioris hominis, ut poffit intueri folem "fuum ;-Illi in vos fæviant, qui nefciunt "quibus fufpiriis & gemitibus fiat, ut ex quan"tulacunque parte poffit intelligi Deus. Pof"tremo, illi in vos fæviant, qui nullo tali errore "decepti funt, quali vos deceptos vident. In "catholicâ enim ecclefiâ, ut omittam finceriffi"mam fapientiam, ad cujus cognitionem pauci

[ocr errors]

fpirituales in hâc vitâ perveniunt, ut eam ex "minimâ quidem parte, quia homines funt, fed "tamen fine dubitatione, cognofcant: cæterum "quippe turbam non intelligendi vivacitas, fed "credendi fimplicitas tutiffimain facit." guftinus, Tom. vi. col. 116. fol. Bafiliæ 1542, contra Epift. Manichæi, quam vocant funda

menti.

[ocr errors]
[ocr errors]

Au

"We were of opinion, that other methods were to be made choice of, and that, to recover you from your errours, we ought not to perfecute you with injuries and invectives, or any ill treatment, but endeavour to procure your attention, by foft words and exhorta"tions, which would fhow the tenderness we "have for you: according to that paffage of

[ocr errors]

holy

« السابقةمتابعة »