صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

NEAR THIS PLACE ARE DEPOSITED THE REMAINS OF
THE REV. JOHN CLARKE, M. A.

FORMERLY FELLOW OF
TRINITY COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

AND SUCCESSIVELY MASTER

OF THE FREE GRAMMAR SCHOOLS OF SHIPTON, BEVERLEY, AND WAKEFIELD IN THIS COUNTY. HE WAS BORN IN THIS VILLAGE, MAY iii. 1706.

AND DIED FEBRUARY viii. 1761.

TO AN ACCURATE AND EXTENSIVE KNOWLEDGE OF

CLASSIC LITERATURE,
HE JOINED A CORRECT JUDGEMENT,

A REFINED AND ELEGANT TASTE.
THE MILDNESS AND UNAFFECTED HUMILITY

OF HIS DISPOSITION,
THE GUILELESS SIMPLICITY OF HIS LIFE AND MANNERS,

HIS DIFFIDENCE AND GENUINE MODESTY

ENDEARED HIM TO HIS PUPILS:
WHILST A FAITHFUL ATTENTION TO

THEIR IMPROVEMENT IN LEARNING COMMANDED THEIR ESTEEM AND VENERATION. THEY HAVE CAUSED THIS MONUMENT TO BE ERECTED,

AS A TESTIMONY OF THEIR

AFFECTION.

A plain marble tablet, executed at York, is also placed in each of the schools over which he presided, with the subjoined inscription, varying

Williamson, T.Esq. Welton near Hull.
Williamson, W. Esq. Hull.
Willoughby, Rev. Henry, Guiseley.
Wilsford, Richard, Esq. Pontefract.
Wilson, Rev. Henry, Haversham near Kendal
Wilson, Joshua, Esq. Pontefract.
Wilson, Daniel, Esq. Dalham Tower, Westmorland.
Wood, Loftus near Wakefield.
Wright, Rev.

Bewick near Ferrybridge.
Zouch, Rev. T. Wycliffe near Greta Bridge, Yorkshire.

[ocr errors]

in some inconsiderable passages from the one originally proposed *.

M. S.
JOANNIS CLARKE, A. M.

QUI
HUIC SCHOLÆ PRÆPOSITUS
SUMMA CUM OMNIUM LAUDE AC PREDICATIONE
JUVENTUTIS INSTITUENDÆ PROVINCIAM ADORNAVIT:
INTIMA LATINARUM ET GRÆCARUM LITERARUM

COGNITIONE INSTRUCTUS,
IN OPTIMIS UTRIUSQUE LINGUÆ SCRIPTORIBUS EXPLICANDIS
ET ILLUSTRANDIS DILUCIDUS, SOLERS, PERSPICAX :

MULTIPLICI SCIENTIA,

JUDICII SUBTILITATE,
ET INGENII ELEGANTIA PERPOLITA

UBERRIME LOCUPLETATUS.
MORES HUMANITATE ADEO TEMPERAVIT,

UT DISCIPULOS SUOS, IN GLORIÆ SPEM EDUCATOS, INCREDIBILI QUADAM FACILITATE AD DOCTRINAM ALLICERET,

INDUSTRIAM EXCITARET ATQUE ACUERET.
HINC FREQUENTISSIMAM ADOLESCENTIUM CORONAM

SIBI CONCILIAVIT ET DEVINXIT,
QUI EUM QUASI PATREM BENIGNUM ATQUE DILECTISSIMUM

ENIXE AMARUNT ET COLUERUNT.
EX VULTU MODESTO, OBTUTUQUE SUAVI ET PLACIDO
ANIMI CANDOREM LUBENTISSIME CONJICERES:

ERAT ENIM, SI QUIS ALIUS,
INCULPABILI VITÆ INTEGRITATE ORNATISSIMUS;
IMMO PERPULCRUM PRIMÆVÆ INNOCENTIÆ EXEMPLUM.
PIGET EHEU! REFERRE QUAM VIRUM HUNC

OPTIME DE REPUBLICA MERITUM

INGRATA ÆTAS NEGI.EXERIT,
ÆRUMNIS CONFECTUM, SINE HONORE, SINE PRÆMIO
PAUPERTATE ET INOPIA TANTUM NON OPPRESSUM VIDERIT.

NATUS IN VILLA DE KIRBY MISPERTON,
IN COMITATU EBORACENSI,

ïïi MAII, A. D. 1706,
IN EADEM VILLA HUMATUS EST

xi FEBRUARII, A. D. 1761.

[ocr errors]

They were both drawn up by Dr. Zouch, who received the Thanks of the Meeting above-mentioned for his “elegant and pathetic composition."

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »