صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A

COMMENTARY

ON THE

Prophet Ifaiah,

WHEREIN THE

LITERAL SENSE

OF HIS

PROPHECY'S

Is briefly EXPLAIN'D.

By SAMUEL WHITE, M. A.
Fellow of Trinity College in Cambridge, and
Chaplain to the Right Honourable the Earl
of PORTLAND.

Quid igitur, damnamus Veteres? Minimè. Sed poft priorum
ftudia in Domo Domini quod poffumus Laboramus.
Hieron Prefat. in Pentateuch.

ÚLONDON:

Printed by J. B. for ARTHUR COLLINS, at the
Black Boy over against St. Dunstan's Church in Fleet-

Street, 1709.

[ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Isma 10 you.

To-day, The "Commentary

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

K,

of

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

.

« السابقةمتابعة »