صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Verum ergo id eft, fi quis in cælum ascendiffet, natu-

ramque mundi & pulchritudinem fiderum perspexisset,
insuavem illam admirationem ei fore, quæ jucun-
diffima fuiffet, fi aliquem cui narraret habuiffet.

Cicero de Amic.

DUBLIN:

PRINTED FOR T. WALKER, AT CICERO'S HEAD,

IN DAME STREET.

MDCC LXXIII,

BODL. LIBR

6-OCT. 1918 OXFORD

[ocr errors]

To the Right Honourable

John Lord SOMMER S,

BARON of Evesham.

MY LORD

[ocr errors]

HER E is a pleasure in owning obli

gations which it is an honour to have received ;

but

*****

« السابقةمتابعة »