صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Bible. .N.T. English . 1856

Vor

HErres og Frelsers JEsu Christi

Nye Testamente.

New York:
udgivet af det Ameritanste Bibel-Selfab.

1856.

[blocks in formation]

BOOKS

fortegnelse

over det Nye Testamente8 Bøger.

OF THE

NEW TESTAMENT.

..Cap. 28

".... 24

.... 16 .... 13

St. Matthæi Evangelium
St. Murci Evangelium....

16 St. Lucæ Evangelium...... St. Johannis Evangelium

21 2 postlernes Gjerninger.......

28 St. Pauli Brev til de Romere ............ 16 St. Pauli førfte Brev til de Corinthier St. Hauli andet Brev til de Corinthier Et. Pauli Brev til de Calater

6 St. Pauli Brev til de Epheser

6 St. Pauli Brev til de Philippenser........ 4 St. Pauli Brev til de Colossenser.

4 St. Pauli første Brev til de Thessaloniter.. 5 St. Pauli andet Brev til de Thessaloniter.. 3 St. Pauli første Brev til Timotheum. 6 St. Pauli andet Brev til Timotheum...... 4 St. Pauli Brev til Titum...

3 St. Pauli Brev til Philemon

1 Brevet til de Ebræer.....

13 St. Jacobi almindelige Brev.............. 5 St. Petri første almindelige Brev......... 5 St. Petri andet almindelige Brev......... 3 St. Johannis første almindelige Brev...... 5 St. Johannis andet Brev.............

1 St. Johannis tredie Brev....................

1 St. Judæ almindelige Brev............... St. Johannis Uabenbaring

Matthew

Chap 8 Mark

16 Lake

24 John ........

21 The Acts.....

28 The Epistle to the Romans.

16 I. Corinthians

16 II. Corinthians

........ 18 Galatians

6 Ephesians

6 Philippians Colossians ........ I. Thessalonians ............................

5 II. Thessalonians

3 1. Timothy..

6 II. Timothy.. Titus.

3 Philemon

1 To the Hebrews.....

......... 18 The Epistle of James..........

5 I. Peter ............

5 II. Peter ............

3 I. John

5 II. John

1 III. John..

1 Jude.....

1 Revelation

Dan. & ENG. 12M0.- 6th ED.

THE GOSPEL

St. Matthæi

ACCORDING TO

Evangelium.

S. MATTHEW.

game cons. Sicgtes Bog.

[ocr errors]

Esrom;

1. Capitel.

CHAPTER I.
Esu Christi, David: Søns, Abra- THE book of the generation of

the son of Abraham.
2. Abraham avlede Siat; men 3sat 2 Abraham begat Isaac; and
avlede Jatob; men Jakob avlede Ju- Isaac begat Jacob; and Jacob be-
da og hand Brødre.

gat Judas and his brethren; 3. Men Juda avlede Phared og Za- 3 And Judas begat Phares and ra med Thamar; men Phares avlede Zara of Thamar; and Phares begat

men Esrom avlede Aram. Esrom; and Esrom begat Aram; 4. Men Aram avlede Aminadab; men 4 And Aram begat Aminadab Aminadab avlede Naasson; men Naas- and Aminadab begat Naasson; and son avlede Salmon.

Naasson begat Salmon;
5. Men Salmon avlede Boas med 5 And Salmon begat Booz of Ra-
Rachab; men Boas avlede Obed med chab; and Booz begat Obed of
Ruth; men Obed avlede Isai. Ruth; and Obed begat Jesse;

6. Men Isai avlede Kong David; 6 And Jesse begat David the
men Kong David avlede Salomon king; and David the king begat
med Ulric (Huftru).

Solomon of her that had been the

wife of Urias; 7. Men Salomon avlede Noboam; And Solomon begat Roboam men Roboam avlede Abia; men Abid and Roboam begat Abia; and avlede Asa.

Abia begat Asa; 8. Men usa avlede Josaphat; men 8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat avlede Joram; men Joram Josaphat begat Joram; and Joram avlede llosia.

begat Ozias; 9. Men Ui8sia avlede Sotham; men 9 And Ozias begat Joatham; and Sotham avlede Achas'; men ucháš av- Joatham begat Achaz; and Achaz lede Ezechias.

begat Ezekias; 10. Men Ezechias avlede Manasse ; 10 And Ezekias begat Manasses; men Manasse avlede Amon; men and Manasses begat Amon; and Amon avlede Josias.

Amon begat Josias; 11. Men Josia8 avlede Jechonias og 11 And Josias begat Jechonias hans Brødre, ved den Babylonisfe Uld- and his brethren, about the time lændigheds (Tid).

they were carried away to Babylon: 12. Men efter den Babyloniste 11d- 12 And after they were brought lændighed (var begyndt), avlede Se- to Babylon, Jechonias begat Sala, chonias Salathiel; men Salathiel ap- thiel; and Salathiel begai Zorobalede Zorobabel,

bel; 13. en Zorobabel avlede Abiud; 13' And Zorababel begat Abiud;

he hell in wipood

« السابقةمتابعة »