صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

non Aurora novos etiam ploravit amores, atque rubens oculos roseo celavit amictu? talia caelicolae. numquid minus aurea proles? ergo quod deus atque heros, cur non minor aetas? 75 Infelix ego, non illo qui tempore natus, quo facilis natura fuit. sors o mea laeva nascendi, miserumque genus, quo sera libido est. tantam Fata meae carnis fecere rapinam,

ut maneam, quod vix oculis cognoscere possis.

73 rubeo.

74 proles Vonck: promo.

78 quo] quoi Naeke.

80

79 tantam fata meae Heinsius: tantum vita meae (tanta meae vitae). carnis Baehrens: cordis : cortis Ellis. rapinam] ruinam Heinsius.

and blushingly hidde

mantle?

Thus have t.

and the golden age, did in gods and heroes have done, age do?

76 Unhappy I, who was not po Nature was kind! O my luckles wretched race, in which desire havoc have the Fates made of m

remains of me your eyes could scarcely see

1 Her old love was for Tithonus; he Orion, who was killed by Diana's arrows.

w

PRIAPEA*

I

VERE rosa, autumno pomis, aestate frequentor spicis: una mihi est horrida pestis hiemps. nam frigus metuo, et vereor ne ligneus ignem hic deus ignaris praebeat agricolis.

II

EGO haec, ego arte fabricata rustica,

ego arida, o viator, ecce populus

agellulum hunc, sinistra et ante quem vides, erique villulam hortulumque pauperis

tuor malaque furis arceo manu.

Mihi corolla picta vere ponitur mihi rubens arista sole fervido, mihi virente dulcis uva pampino, mihi gelata duro oliva frigore.

4

I. 1 autumno pomis MSS.: pomis autumno Lachmann. ignavis Voss, accepted by Ribbeck, Buehrens, Vollmer. II. 2 o It.: omitted .

5

3 agellulum u agellum . sinistra et ante Hand: sinistre tante (stantem) BZ. tuor It. Wagner: tueor .

5

So Birt: mihi glauca olivo (oliva) duro cocta frigo (frigore cocta) MSS.: mihique glauca (or duro) oliva cocta frigore Wagner: mihi caduca oliva, cocta frigore Ellis: mihi recocta glauca oliva frigore Bücheler.

* The principal MSS. cited are B and Z, for which see note at the opening of the Ciris. Z embraces H, A, and R.

PRIAPEA

I

IN spring I am covered with roses, in autumn with fruits, in summer with ears of corn: winter alone is to me a horrid plague. For the cold I dread, and am afraid that your god of wood may furnish fuel to heedless husbandmen.1

II 2

Lo! 'tis I, O wayfarer, I, wrought with rustic skill, I, this dry poplar, that guard this little field thou seest in front and to the left, with the poor owner's cottage and small garden, and that shield them from the wicked hand of thieves.

6 On me in spring is placed a garland gay; on me, in the scorching sun, the ruddy corn; on me the luscious grapes with tendrils green; on me the olive, when chilled by winter's cold.3

1 The first three poems are Priapea, i.e. verses in honour of the god Priapus. The opening one, in elegiac couplets, is composed as if to be set up as an inscription on a wooden image of the god. In all three Priapus is himself the speaker (hic deus, like hic homo ego).

2 The verse of the original is the pure iambic trimeter. 3 Olives were picked during a frost.

For other MSS. see Ellis. The title Priapea does not occur in the MSS., and in Z the title Catalepton is put at the head of the Priapea.

VOL II.

I I

Meis capella delicata pascuis
in urbem adulta lacte portat ubera,
meisque pinguis agnus ex ovilibus

gravem domum remittit aere dexteram,
teneraque matre mugiente vaccula
deum profundit ante templa sanguinem.

Proin, viator, hunc deum vereberis
manumque sursum habebis: hoc tibi expedit,
parata namque crux stat ecce mentula.
"velim pol," inquis. at pol ecce vilicus

venit, valente cui revolsa bracchio

fit ista mentula apta clava dexterae.

III

HUNC ego, o iuvenes, locum villulamque palustrem,
tectam vimine iunceo caricisque maniplis,
quercus arida rustica formitata securi,

nutrior; magis et magis fit beata quotannis.
huius nam domini colunt me deumque salutant
pauperis tuguri pater filiusque adulescens,
alter assidua colens diligentia, ut herbae,
aspera ut rubus a meo sit remota sacello,
alter parva manu ferens semper munera larga.
florido mihi ponitur picta vere corolla,
primitus tenera virens spica mollis arista,

10

15

20

5

10

vacula tenella d'Orville: tenerque 21 fuit Z.

II. 14 teneraque.
buculus Wagner.
o added by Lachmann.

III. 1

3 formitata BH: formicata M: formidata Med.: formata ARu fomitata I. Voss, and read by Vollmer: fabricata Ribbeck (after Schrader).

4 nutrior BH (cf. Georg. II. 425): nunc tuor Scaliger: en tuor Ribbeck. fit Baehrens ut . magis ut magis sit Ellis. me deumque Aldine edition 1517: mediumque n.

5

7 colens] cavens L. Müller.

« السابقةمتابعة »