صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

TRANSLATION

OF

PRIOR'S CHLOE AND EUPHELIA.

MERCATOR, vigiles oculos ut fallere possit,

Nomine sub ficto trans mare mittit opes; Lené sonat liquidumque meis Euphelia chordis,

Sed solam exoptant te, mea vota, Chlöe.

Ad speculum ornabat nitidos Euphelia crines,

Cum dixit mea lux, heus, cane, sume lyram. Namque lyram juxtà positam cum carmine vidit,

Suave quidem carmen dulcisonamque lyram.

10

Fila lyræ vocemque paro, suspiria surgunt,

Et miscent numeris murmura mæsta meis, Dumque tuæ memoro laudes, Euphelia, formæ,

Tota anima intereà pendet ab ore Chlöes.

Subrubet illa pudore, et contrahit altera frontem,

Me torquet mea mens conscia, psallo, tremo; Atque Cupidineâ dixit Dea cincta coronâ,

Heu! fallendi artem quam didicere parum. 16

[ocr errors]
[blocks in formation]

John Gilpin's spouse said to her dear,

Though wedded we have beent These twice ten tedious years, yet we

No holiday have seen.

10

To morrow is our wedding-day,

And we will then repair Unto the Bell at Edmonton

All in a chaise and pair.

My sister, and my sister's child,

Myself and children three,
Will fill the chaise; so you must ride

On horseback after we.

He soon replied, 1 do admire

Of womankind but one,
And you are she, my dearest dear,

Therefore it shall be done.

20

I am a linendraper bold,

As all the world doth know, And my good friend the calender

Will lend his horse to go.

[blocks in formation]

Quoth Mrs. Gilpin, That's well said;

And for that wine is dear,

We will be furnish'd with our ovin,

Which is both bright and clear.

30

John Gilpin kiss'd his lovin

O'erjoy'd was he to find,
That, though on pleasure she was bent,

She had a frugal mind.

The morning came, the chaise was brought,

But yet was not allow'd To drive

up

to the door, lest all Should say th:at she was proud.

ıt

So three doors off the chaise was stay'd,

Where they did all get in; Six precious souls, and all

agog To dash through thick and thin.

40

« السابقةمتابعة »