صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

I

с

εἰς – ἀγρὸν, ἵνα μὴ row. Wherefore alfo. the fac ὄπιλείψῃ ἡμῖν τι της cred Word fpeaks to thee καλῶν· ὥσπερ καὶ καὶ πέντε by the Wife Solomon, Prepare Pror.xxiv ἐν τῷ διαδγελίῳ - thy Works againft ihy Exit,27 θένοις εξε μωρίζω ἐπέ· and provide all before-hand in λειπε δ τι δυσεβείας the Field, left fome of the ἔλαιον, 2 καὶ Σποσβήσα- Things neceffary to thy Jourκαι τάς λαμπάδας f ney be wanting; as the Oil θεογνωσίας" ἀπεβλήθη of Piety was deficient in the σμ τῇ νυμφῶν· Διὰ Five foolifh Virgins, mention’d Matt.xxv. Με το ἀκίνδυνο μύει in the Gofpel, when they, πως ο φειδόμματ on account of their having αυτός ζωής, @ μλύων extinguith’d their Lamps of αναμάρτητΘ, ὅπως ¢ Divine Knowledge, were fhur τὰς προγεγονείας ὑπ ̓ out of the Briderhamber. αὐτῷ δικαιοσμύας αὖ Wherefore he who values the την συντήρηση. Σὺ ἦν Security of his Soul will take ὕτω κρίνε, ὡς Θεῷ care to be out of Danger, by δικάζων. Το γδ w keeping free from Sin, that ρίς, φησὶν, ἡ κρίσs. fo he may preferve the Ade Πρῶτον ὖν ἀπ ̓ ἐξέ- vantage of his former good σίας – ἔνοχον καταδί- Works to himfelf. Do thou χαζε. ἔπειζα μ' ἐλέες therefore 1o judge as execu* οἰκτιρμῷ προσλή- ting Judgment for God. For, ψεως, οἰκεῖ, ὑπισχνό- as the Scripture fays, The Deut. a μλυθ αὐτῷς Cωτηρίου, fudgment is the Lords. In the 7. ε μετάλοιτο το τρόπο, firft place therefore condemn και προς μεταξύοιον χω- the guilty Perfon with Authoρήση μεταμελόμενος rity; afterwards try to bring 5 εύφων προσδέχει,με him home with Mercy and μνημλύθη το κυρίε εἰ Compaffion, and Readines

~

eis

&

1.

εαλ οποιΐας. a defunt. v.

[ocr errors][merged small]

Luk, v.7.

2

to receive him, promifing, Ti Jaen 31-
зает два
him Salvation ifhe will change νεται ἐν ἐρανῷ ἐπὶ
his courfe of Life, and become ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετα
a Penitent, and when he does voti.
repent, and has fubmitted to

XIV.

his Chastisement, receive him: remembring that our Lord has faid, There is Joy in Heaven over one Sinner that repenteth.

19.

But if thou refuseft to receive him that repents, thou expofeft him to thole who lie in wait to destroy, forgetting what David fays, DeliPf. lxx111. ver not my Soul, which con**Pag. feffes to thee, unto destroying 222. Beafts. Wherefore Jeremiah, when he is exhorting Men to Repentance, fays thus, Shall Jer. viii.4. not be that falleth arife? Or be that turneth away, cannot be return? Wherefore have my People gone back by a shameless Backfliding and they are har*11.22. den'd in their purpofe. Turn, ye backfliding Children, and will heal your Backflidings. Receive therefore him that repents without any doubting. Be not hindred by fuch unmerciful Men who fay, that

1

1 dvesesion. V,

T

I

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ou

per mod Couse &
DS 'ANN NEWS REYÓ Twv,
Ben der Tolstois
μὴ δὲν τοιέτοις
HighNeDay", WITH 20
nover 3 aoray sa
Συμβολίαι ἀγνοέπων εἰ-
₫ Oεov & TAUTE we
vode, der
τῶν Ε θηρίων ἀμελίκ
Tv & 2 gvwongo,

er

21

we must not be defiled with fuch as those, nor so much as fpeak to them: For fuch Advice is from Men that are unacquainted with God and his Providence, as from unreasonable Judges and unmerciful Brutes. Thefe Men are ignorant that we ought to avoid Society with ŎfOT! ah ygara, fenders, not in Discourse, but I in the newvido in Actions: For, The Righte- Ezek. wees Tas aμ apriors, oufness of the Righteous fhall be XVIIL 20. ἀλλὰ ἢ ἐν ἔργῳ. Δι- upon him ; and, The Wickednatoomin dingus E ness of the Wicked fhall be upon autor say, & arouía him. And again, If a Land xv. 13. ανόμε ἐπ ̓ αὐτὸν ἔςα. finneth againft me by trefpafe Tại sao In cao c ng gricuonly, and I fretch MapTY μgi To adinñory out my hand upon it, and break a Nunua, NY EATV the Staff of Bread upon it, xãed μs in auτhv, and fend Famine upon it, and Current SET" avius deftroy Man and Beaft therein: Sheryna aptu, & a Though these three Men, Noah, OOSEλW AS AÚTNY λμgv, Job, and Daniel, were in the polow aurns midst of it, they shall only fave ävle @ xπ their own Souls by their Righxar war of sees är- teousness, faith the Lord God. καν ώσιν δρες ἐν μέσῳ αὐτῆς, The Scripture troit clearly Næε, y 'Iw6, è Aa fhews, that a righteous Man vina. 788067 Tthat converfes with a wickκαιοσκεύῃ αὐτῶν σώσεσι ed Man, does not perilh with

1

"

>

2 P 6

2

[ocr errors]

"

[ocr errors]

· πονηρῶς ν. deeft. v.

συναναμίγνυσος. V. 3 τοιαῦται ν. * λόγοις. V. deeft. V. 7 deeft. V.

B 3

him

αὐτῶν

t

"

2

1

"

45:

#

2

,

1

him. For in the prefent as Juga's World the Righteous and Aey Adaray weiQ's the Wicked are mingled to. Σαφέτα τὰ δεδήλωκεν gether in the common Afan, ok Cuvar N. fairs of Life, but not in hodiny & Cuvaly Communion; and in this MUTY MET AUTO. ED the Friends and Favourites of 8W NOOPY TITW @ κόσμῳ God are guilty of no Sin ion & ading anMatt. v. For they do but imitate their angis Gwaying Sorry Father which is in Heaven, ngivoric Bix, & μ C who maketh his Sun to rife dorom È TOTO 82 on the Righteous and Unrigh aμapravo of Dropteous and fendeth his Rain on es pipestoy jap Go the Evil and on the Good; and To TATE'S AUTOS & V the righteous Man undergoes mis serois, To & AID no Peril on this Accouni. For αὐτῷ ἀνατέλλονται ἐπὶ thole who conquer, and thole δικαίες & αδίκες, και who are conquered are in pov AUTO I VEthe fame Place of running: τὸν ὅτι πονηρὸς, ¢ αδα But only thole who have θές. Καὶ ἐδὲν κινδύbravely undergone the Race do ó Sinai in TEare where the Garland is be- το ἐν γδ τῷ ταδίῳ ¢ 2 Tim. flow'd, And No one is νικηται, c νικώμθμοί ε crowned, unless he strive law- ow, cv 5 Tus segavas τεφάνω fully. For every one fhall go of Huvais agur μονοι λυναίως ἀγωνι give account of himfelf, and σάμθμοι. ἐδεὶς ἢ ξεφανε God will not deftroy the y de un voμiμws alRighteous with the Wicked; λήσῃ ἕκας ο γ' π for with him tis a conftant ἑαυτῷ ἐξομολογήσεται, Rule, That Innocence is never punished. For neither

+

"

11. 5.!

65%

· ἐνταῦθα. ν. 2 deeft. V.

& μn Cavatorion • · δίκαιον με

eos

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

21

· τε " ἀδίκε, ἐπείπερ did He drown Noah, nor burni παρ' αὐτῷ δ' ἀναμάρ up Lor, nor deftroy Rahab τη τον ακμώρητον. ἔτε for Company. And if you + Nãe natinλvoer, defire to know how this matIT + AWT Xampλe ter was among us, Judas was ŽEV, YT + Paal ou one of us, and took the like ναπόλεσε· εἰ ἢ βέλεπε part of the Miniftry which Waray & a top we had; and Simon the Maμόρθωμα, Ἰόδας Cὖν gician received the Seal of thie njûr d'v, lagbe, & Lord; yet both the one and Car & Hangrias, the other proving wicked, the ἡμεῖς, @ Σίμων ο μά- former hang'd himfelf; and the 20 7 år neiw opea- latter as he flew in the Air, jim• X'M' inamp☺ in a manner unnatural, was rust avadax deis qau- dafh'd against the Earth. 20s, σ ú2απny Gao", Moreover, Noah and his Sons quor intap, with him were in the Ark; 3 Covercion. ý co rỷ But Ham, who alone was WWTW, NWE of yol wicked, receiv'd Punishment aurs Conpher in his Son But if Fathers πονηρὸς ὁ Χαμ ρε- are not punifhed for their Beis μóv, es + Children, nor Children for Ederato knweide. 4 Ei their Fathers, it is thence 5"" @" Haripes clear that neither will Wives παίδων ἐκ μωρῶνται, ἔτε be punifhd for their Huf you vas manewr, bands, nor Servants for their 1290, ως 7 Masters, nor one Relation for another, nor one Friend for another, nor the Righteous

3

6 C " 2.

for the Wicked. But every

one will be requir'd an ac

[ocr errors]

¿ deeft, V. 3ñýšalo.v. 3mqwv.v. ton 5. v. 5deest.V. ‘deest.v. 72@g.v.

E 4

Count

« السابقةمتابعة »