صور الصفحة
PDF
[ocr errors]

let all the People fay, G δόξα, σέβας, και αυ-
And with thy Spirit. And χαριςία, τιμή, και προ-

.
let the Deacon proclaim a- cuinas, tu?
gain,

πατρί, και

[ε]

& υω '" & αγίω πνεύματι, ενώ, & αι, ε εις τες ανελλιπές και ατελόυτήτες αιώνας τ' αιώνων. και πας ο λαός λεγέτω αμώ. ο βπίσηοπG- απαντω ή ειρίύη & Θεξ είη με πούτων υμ. και πάς ο λαός λεγέτω < μ' και πνεύματος σε. «ο ακον κηρυσέτω, παλιν"

GIS

OTW

XLI.

Let us ftill farther beseech "Ετι και έτι δεηθώGod through his Christ, and af to £7 845 8 X er let us belecch him on ac. çê duro, vasi Tš dzepes count of the Gift which is τ8 ωe9σκομιδέν G. offered to the Lord God, κυρίω τω Θεώ, that the Good God will ac- ó cigansos eos tre96fá: cept it, through the Media- ξηται αυτο, Να τ μεtion of his Christ, upon his atias tã Xeço au Heavenly Altar, for a sweet- tā es to Tresiviorów fmelling Savour. Let us το θυσιαςήeμον, ως ισpray for this Church and ule vodias. Pasien People: Let us pray for eve- εκκλησίας ταύτης και 3 ry Epifcopate, every Presby: λα δεηθώμα, ας tery, all the Deacons and σης βπισκοπής, παντες Minifters in Chrift, for the πρέσβυπρία, φάσης whole Congregation, That on Χρισώ ακονία

the Lord will keep and pre- και σηρεσίας", που Tim ii 2 fcrve them all. Let us pray for Ğ nanecmualaf te

Kings, and those in Authority, randías d'en Barefu that they may be peaceable πως ο κύριο σας

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

w

[ocr errors]

Pomprot e Laque towards us, that so we may
λαξη των βασιλέων have and lead a quiet and
og mos ev Bagogen sen- p aceable Life in all Godliness
boš refuivæ eplindwr- and Honesty. Let us be mind-
Tey ta avens väiy ő- ful of the Holy Martyis,
πως ήρεμον
mpengu i rouxion that we may be thought

ησυχιον 38 βίον έχοντες, διαγω- worthy to be rartakers of

refu on taon cuoebeige their Trial. Let us pray for a zej Gepeve tk. til å those that are departed in

γίων μάρτύρων μνημο• the Faith. Let us pray for νδύσωμο όπως κοινω: the good Temperature of the voi gleéios op abaństws Air, and the perfect Matuαυτών καΤαξιωθωμδυ. rity of the Fruits. Let us ů Tep van goede do mięgaveta pray for those that are new

mwox pisiwr dindãiefs. Iy Inlightened, that they ο υπέρ + ουκρασίας το rmay be ftrengthened in the

déesoin Tengopoeias Faith, and all may be mu*

mos reprævidendwielis. Cually comforted by one aΟ υπερ τη νεοφωτίςων nother.

O den Swielu otws Be- God, by thy Grace : Let 6wwtw av ev in miqd us stand up, and Dedicate eynis, 'it' änwv Troco our felves to God, througli eargréatwochu". a vé his Christ. And let the Bisnoor ónás ó Oscsév shop lay, O God, who are

ημάς ο Θεός τη χάριτί σε ανα. Great, and whole Name is sauti taTBS TENS e ç Great, who are Great in

Raise us up,

em fe I Xeso duri Counsel, and Mighty in negociue. Sc. j ó 67- Works, the God and Father oxota aegétwo of thy holy Child Fesus, our σκοπG @sos ó péjas į jigo Saviour ; Look down upon ja ärijo, ó mézas us, and upon this thy Flock,

le verpa del cáncny the digte - Aécipis

. V.
NA 2

which reco Dioróuala V.

Cor. ii. I.

which thou haft chofen by τη βελη, και κραταιός

, sy Him to the Glory of thy τοις έρρις, ο Θεός και Name ; and fanctifie our Bo na tip agis taidy and Soul, and grant us dos Co plnoš, owTİ. the Favour to be made pure pa i , menenfor from all Filthiness of Flesh and ég’mpās,e 678 moiy

ημάς, ποίμSpirit, and may obtain the rión 08 7 ro, o di àwgood Things laid up for us, 78 Eenéw as dobar

og and do not account any of os óvónarrás 08, áus unworthy; but be thou gecious pafsio

cwue' our Comforter, Helper, and by Jugelis relatiw. Protector, through thy Christ, coy regrepes sforefóss with whom Glory, Honour, ám adures Monuodão Praise, Doxology,and Thankl Gorus sy Trudia tu, giving be to, Thee in the Ho- Tugcão mais megxetué

ωροκειμέly Ghost "for ever, Amen, rwv agalwo, j una And after that all have faid, δένα ημο ανάξιον κρίAmen, ler the Deacon say, ıns, Bontos huis Let us attend. And let the guã, chrzannwp, Vol Bishop speak thus to the excisks, L & Xer Pcople, Holy things for holy çố 08 Med! E coldó

હૈં Persons; and let the People &a, tiun, cy@, de answer, There is one that is Eorogía, i Holy, there is One Lord, One za elçia,'" '[[C] Jesus Christ, blessed for ever, $cziw nyola

to the Glory of God the Fa- Mak, és rss ajõvas. Luk i 14. ther. Amen. "Glory to God.in aubus. ere,

grlos

Trailes ihe Highest and on Earth Peace, sirén, dulub. ö Also Good will among Men. Ho xovos nevétw'avigoro, Sanna to the Son of David! ufu. Honorosweg. Blessed be. he that cometh in cowrnodtws ngờ s.

σοι

Malt

xxi 9.

Twita'ágia taisayious: the Name of the Lord, be-
zecos ÚWaxdétW' As ing the Lord God who ap-
azos, &s werd, das" pear'd to us, Hosanna in the
Ingós Xersos, es do EQr Highest! And after that lec
eð Tateos, crogue the Bilhop parçake, then the
Dos es tès aicvas. e- Presbyters, and Deacons, and
ulu. sa ev útiçous Sub.deacons, and the Read.
są, c.67 qñs eiplu'n, ers, and the Singers, and the
ev ailestos cudoxia. Asceticks; and then of the
'Scarva tu ujão Ae- Women, the Deaconesses, and
Cido wrogmissa ó the Virgins, and the Wi-
ερόμG ον ονόματι

év óvóvat dows; then the Children, xveis cos wer@u, vj and then all the People in É TEPAYn siperyo Souv. order, with Reverence and god: vä ev Tois ufisous. by Fear, without Tumult. And *** certo a to Méto let the Bishop give the Obla-** Pag. hambarétw o brioxo. tion, saying, The Body of Tu, tereita oi peo- Chrift; and let him that reCúnel!, è oi Motxovor, ceiyech fay, Amen. And lec è apdarovoi, è oi the Deacon cake the Cup, aragowcy è oifano and when he gives - it, ler tay, è oi dorintaj, him say, The Blood of Christ, év guvočiv a dicso the Cup of Life, and let him noviari, e ainas gevol, thar drinketh say, Amen. And & α χήραι, άτα τα let the Thirty Third Palm be maria, Tóts tās said, while all the rest are ó naos.xtvaživ, je partaking; and when all, aifas xj włabhas,düde both Men and Women, have Jopubs. sjá ñ briono- parcaken, let the Deacons - Q d'idéte weg. carry what remains into the opoedir, régwr owuge Veltry; and when the Singer

405.

deeft. V.

Nn 3

has

has done, let the Deacon xerçant el odigéuevas fay;

λείτω αμιν. ο 3

διακονώ κατεχέτω και ποτήριον, και ειδικές λεγέτω αμα Χeις, πυτηριου ζωής" εοπίνων λεγέτω. αμιώ. ψαλμός 3λεγέρθω οριακασος τρίτων, εν τω μεταλαμβάνειν πανίας τες λοιπές

όπου πάντες μεταλαμβωσι & πααμ, λαβόντες οι κοι οι στα εισδύσομτα, εισφεράτωση είς τα πα σοφόρια, & ο ακοGλεγέτω, πασαμε και ψάλλονής..

Now we have received Μεταλαβόνης σας the precious Body and the μία σώμgle, και τη precious Blood of Christ, let Timis quato. 78 Xer us give Thanks to Him who che oggeçon rajsku has thought us worthy to mg αξιωστήμτι ημάς μέpartake of these his holy na 2006 er perfil ayim Mytteries ; and let us be αυτά μυτηρίων, «αfeech Him that it may not καλέσωμα», μή εις κρίbe to us for Condemnation, ug, Snie's ow theidu but for Salvation, to the fuar gebots, e's wpi: Advantage of Soul and Bo nadu Yuze ñs sej Caruga dy, to the Preservation of "Q, 6's quage xlu ar Piety, to the Remillion of σεβείας, εις άφεσιν αμώνSins, and to the Life of the τιών, ας ζωω και μέλι World to come, let us a: 2017os que en el cas rise, and by the Grace of negatiev zdients Xeiço Chrit let us dedicate our εαυτές ' τω Θεώ" του selves to God, to the Only usvo ciglernte Deo, & unbegotten God, and to his styf Xerca cinta aby Chritt. And let the Bilhop θώμεθα. και ο Επισκοgive Thanks:

πG- Ουγαριτάτω

defunt. V.

Δέσ»

« السابقةمتابعة »