صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Yo

Ener

ὅπως ὁ φιλάνθρωπG them up by thy Power. Bow
θεός, ο Χριστόπ- down your Heads, ye
Κμήσῃ Τοῖς ἀκαθάρτοις gumens, and receive the
ᾧ πονηροῖς πνεύμασι, Blefings and let the Bilhop
ῥύσηται τὰς αὐτῷ' i. add this Prayer, and fay,
κέτας" ἀπό $ 5 άλλος

@

~

τρία καταδικαστείας ὁ Ἐλικμήσας τις λεγεώνι π δαιμόνων, @ ᾧ ἀρχειάκῳ Σαβόλῳ, ἐπιτιμήσῃ αὐ τὸς ἐν τοῖς Σποςάταις ἢ εὐσεβείας, ῥύσηται το ἐαυτός πλάσματα απὸ ἡ ἐνεργείας αὐτῇ, c καθαρίσῃ αὐτὰὶ α μετά πολλῆς σοφίας ἐποίησεν ἔτι ὀντενῶς ὑπὸ ἀυτῶν δεηθώμ σῶσον ᾧ ἀνάςησον αὐτὸς ὁ Θεὸς, ἐν τῇ διάμε σε. κλίνατε͵ οἱ ὀνεργέμλυοι, ὦ εὐλογεῖσθε. ς ὁ ἐπίσκοπα έτι διλέπω, λέγων.

~

.

[ocr errors]

29.

Ὁτὸν ἰχυρὸν δείσας, Thou, who haft bound the vII. C πάντα τα σκεύη αὐ· Îtrong Man, and fpoil'd all Matt. xii. τῇ διαρπάσας ὁ δὲς that was in his Houfc, who Lukurg. ἡμῖν ὀξυσίαν ἐπάνω haft given us Power over ὄψεων καὶ σκορπίων wa• Serpents and Scorpions to πα τῶν, καὶ ἐπὶ πᾶσιμ * tread upon them, and upon διύαμιν δ ̓ ἐχθρε ὁτ all the Power of the Enemy; ἀνθρωποκτόνον ὄφιν, who haft deliver’d the Serδεσμώτην οπαδός ἡ- pent, that Murderer of Men, μῖν, ὡς ςρυθίον παι- bound to us; as a Sparrow δίοις ὃν πούτα φρίτ· to Children, whom all things Job xl. 24 Τα καὶ τρέμο, από we- dread, and tremble before the στο διανάμεώς σε· ὁ Face of thy Power ; who haft ρήξας αὐτὸν ὡς ἀέρα- caft him down as Lightening πω ἐξ δρανῖ εἰς γίῷ, from Heaven to Earth ; not

LXX.

1

Luk x18.

· οἰκέτας. V.

with

I

Ifa. li. 10.

Ifa.lxiv. 1.

~

with a Fall from a Place, ὦ τοπικῷ ῥήγματι,αλ· but from Honour to Diho- λὰ ἀπὸ Κμῆς εἰς ἀτι· nour, on account of his vo- uíav, di éxéolov avluntary evil Difpofition, whofe To nangvoidp & 1 Tõ Pfal. cv.9, Look dries the Abyfes, and Briμμa Eneairs & Threatning melts the Moun- βύστες, καὶ ἡ ἀπειλὴ tains, and whofe Truth remains Tind öρn, ì ñ åλúðɑɑ Pf. xcvi. 5. for ever; whom the Infants peis aicura öv praife, and fucking Babes blefs, aive ra váma, xj d whom Angels fing Hymns to λογες το θηλάζοντα, Pf.cxvi. 2, and adore; who lookeft upon ov iμvšo è weg on uusthe Earth, and makest it trem av älyedi ö Embλéviii. 3 ble; who toucheft the Mountains, wv izle, 204 and they/moke; who threatnest or AUTED THEμAD' xcvi. 3. the Sea, and dry ft it up, and a wróprópéwr, cii. 33. makeft all its Rivers as De- ngmicorray & αfert, and the Clouds are the Teda Daddale, & Nahi.4.3. Duft of his Feet; who walkeft Eneairav avτnv, upon the Sea as upon the firm πάντας τὸς ποταμὸς Job ix. 8. Ground; thou Only begotten 2τs" ? αὐτῆς ὀξερημος God, the Son of the Great νεφέλαι, κονιορτός Father, rebuke thefe wicked dwr o weinaTŵv° Spirits, and deliver the Works πὶ θαλάσσης, ὡς ἐπ' of thy Hands from the Pow- ἐδάφες μονογμὴς θεὲ, er of the adverfe Spirit: For μεγάλε πατρὸς ὑ to Thee is due Glory, Ho- πιτίμησον τοῖς πονη nour, and Worship, and by es molμgor, pły Thee to thy Father, in the pya Dfs xαear (s хдеши C Holy Spirit, for ever. Amen. N I TO NOTeis And let the Deacon fay, Goving out ye Energumens. Andaf- ὅτι (οι δόξα, μὴ

LXX.

4

crepelas

7. v. deeft. V.

[ocr errors]

2

11

I

.

σέβας, καὶ απο σε τῷ ter them, let him cry aloud, Ye that are to be illuminated pray: Let all us the Faithful eaınefly pray for them, that the Lord will vouchfafe, that being initiated into the Death of Chrift, they may rife with him, and become Partakers of his Kingdom, and may be admitted to the Communion of his Myfteries; unite them to, number them among thole that το Χρισός θάνατον are faved in his holy ακαταφῆναι αὐτῷ, & Church: Save them, and · μετοχες ηλυέσαιτ βα- raife them up by thy Grace : αλείας αὐτῇ, καὶ κα- And being fealed to God νωνός της maηρίων through his Chrift, let them ἀυτό, ἑνώσῃ καὶ συγ- bow down their Heads, and · καταλέξη αυτός με receive this Bleffing from tie της σωζομλύων ἐν τῇ Bihop.

σῷ πατρὶ, ἐν ἁγίῳ πνεύματι, εἰς τὰς αἰῶ νας· ἀμώ. καὶ ὁ 2gκονὸς λεγότω προέλθετε" οἱ ἐνεργέμψυοι @ μετ' αυτές, προσφωνείο των δύξασθε οἱ φωπζόμλυοι. ἐκτενῶς οἱ πι5οὶ πάντες ὑτῷ αὐτῶν παρακαλέσωμεν, ὅπως ό κύρια καταξιώσῃ αυτός μυηθέντας εἰς ὃ

2

- ἁγίᾳ ἀπὸ ἐκκλησίᾳ.

1

· σῶσον δ ανάτησον αὐτὲς ἐν τῇ σῇ χαρίτι κατασφρα εισάμοι τῷ Θεῷ δε τό Χρισ αυτό, κλίναντες ολο γείωσαν το τῇ ἐπισκοπε τήδε οὐλογίαν.

~

** Οποοειτσών δια της ἁγίων σε προφnτῶν τοῖς μυκμλύοις λύ. σπε, καθαροί για νεοε· καὶ λὰ τῷ Xe

· προσέλθετε. V. · ἔτι ἐκτενῶς ὑπὲρ αὐτῶν δεηθῶμεν, V.

Thou who haft former. VII ly faid by thy Prophets to *** Pa3. thofe, that be initiated, Wafh a. 16. ye, become clean ; and haft appointed Spiritual Regenerati

395.

on

~

2

on by Chrift, do thou now ε νομοθετήσεις τὴν alfo look down upon thefe πνόύμakalw ἀναγλύνηthat are baptiz’d, and blefs σιν αὐτὸς ὢ νιῶ ἔπιδε them, and fanctifie them, i Tas Batti Cougues, and prepare them that they door curs, & may become worthy of thy αγίασον, καὶ τασκούαSpiritual Gift, and of the true oov džius quéaday & Adoption,of thy fpiritual My- Trdμakuns C8 dwfteries, of being gathered to- peas, & ↑ aλn Duvñs gether with thofe that are orcas, DS wvd. faved through Chrift our Sa- Tinŵv os misnetwv, viour; by whom Glory, Ho- rys Casonifico nour, and Worship be to owayw yrs, H Thee, in the Holy Ghoft, Xest to owтp 1for ever. Amen. And let the s si e çoi sóğa, Deacon fay, Go out ye that kμὴ καὶ σέβας, ἐνἁγίῳ are preparing for Illumina πνεύματι, εἰς τὰς αἰῶ tion. And after that let him νας. ἀμίώ. @ λεγέτω proclaim, Ye Penitents pray; xov・ Tetabe λάκον προέλθε iet us all earneftly pray for τι οἱ φωτιζόμθυοι. our Brethren in the State of και τότο κηρυπέτω Penance; that God, the Lo- made of Ev Ty μever of Compaffion, will thew τανοίᾳ. ἐκτενῶς πάνthem the Way of Repentance, τις υπό της όν μετα and accept their Return and voiᾳ ἀδελφῶν του Rom. xvi. their Confeffion, and bruise naλéow us 80Satan under their Feet fudden- λακτίρμων Θεὸς ὑπό ly, and redeem them from deien avrois odor μr. με the Snare of the Devil, and ταινίας προσδέξηται the Ill.ufage of the Dæmons, αὐτῶν ἢ παλινῳδίαν and free them from every Togo,

·

2

1

с

20.

· ἡμῶν. V.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Caureith & Σardwar unlawful Word, and every πὸ τῆς πόδας αὐτῶν abfurd Pradice and wicked Zuregon. Thought; forgive them all their Öffences, both volunta

W

ráxs.

by AUTES TO IT

vis, I.

μg

id To dabónry and involuntary, and blot Col.ii. 13, emperas Tis daing out that Hand-writing which 14. wv, KÉNTY AUTIS is against them, and write Phil.iv. 3. πὸ πολυτός αθεμίτε them in the Book of Life : IVE, È TRONS ATIT Cleanse them from all Filthi-2 Cor. reasEws, Tovnes nefs of Flesh and Spirit, and ννοίας· συζχωρήσῃ ἢ reftore and unite them to his ὑτοῖς πάντα τὰ πα- holy Flock : For, He knometh τα яwμаlα αÚтшν, Tá our Frame; for, Who can glory Prov.xx.9. ¡inora è тáánéσra, that he has a clean Heart? Karely rar' And who can boldly fay, that ἐξαλείψῃ δ κατ ̓ UTW xuereapor, he is pure from Sin? For we ἐγράψηται αὐτὸς ἐν are all among the Blameίβλῳ ζωής καθαρῇ worthy. Let us ftill pray · αὐτὲς ἀπὸ πουτὶς μg- for them more earneftly ; fore κυσμό αρκὸς ὢ πνδ'. there is joy in Heaven over hal, à Erwon au- one Sinner that repentetb, that "I's Song Tanoas eis being converted from every ázíαv qUTH moi- evil Work, they may be ἁγίαν we ők auros ger join'd to all good Practice: no só máoμa sp. That God, the Lover of TI TIS Navy nor Mankind, will fuddenly ac whs exar napsiav; cept their Petitions, will Tis rapporteray na- restore to them the Joy of his Pfal. L. 14. Jac's ever and app. Salvation, and strengthen them τίας ; πάντες γάρ ἐστ with his free Spirit, that they πῳ ἐν Ἐπιτιμίοις. ἔτι may not be any more thaken, ὑπὸ αὐτῶν ἐκτενέςερον but be admitted to the ComAntwμsu ök zaedi- munion of his most holy Things,

A

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »