صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

>

οἶκον ἀπὸ καλῶς ᾠκο- his Life? And if all the Af νόμηται, εἰ τούτ' + fembly together do according βίον ἀνεπιλήπως, καὶ το Truth, and not accordπλύτων ἅμα κ' αλή- ing to Prejudice witncts that θειου, ἀλλ ̓ ἐ και πρό- he is fuch an one, let them ληψιν μύρτυρησιζώντων the third time, as before God πιῦτον ἀυτὸν εἶναι, ὡς the Judge, and Chrift, the ὶ δικασῇ Θεῷ ¢ HolyGhoft being allo prefent, Κριτῷ, παρόντα δη- as well as all the Holy and αδὴ ἐ τῇ ἁγίοπνό". Miniftring Spirits, ask again, αίοι, καὶ πάντων 73 Whether he be truly worthy Matt. xviii γίων καὶ λειτεργικῶν of this Miniftry, that fo in 19. πνεύματων, ἐν τρίτα the Mouth of two or three Wit άλιν πυθέσθωσαν, εἰ nifes every Word maybe eftaξιός Ἐξιν ἀληθῶς ? klid; and if they agree επεργίας δύο ἢ τριῶν· the third time that he is μπύρων καθῇ πῥῆ worthy, ler them all be deκαι των θεμελίων manded their Vete,and when ὐτῶν ἐκ τριτε τριτε ἄ. they all give it willingly, γιον εἶναι, ἀπαιτείσω - let him be heard; and Siο οι πάντες αύθη- lence being made, let one τα καὶ δόντες προθύμως, of the principal Bithops, toἐκδέθωσαν καὶ σιω- gether with two others, ftand της γλυομβύης, εις της near to the Altar, the rcft of πρώτων ὄλησκόπων d- the Bithops and Presbyters καὶ δυσὶν ἑτέροις, πλη- praying filently, and the Deaτον δ ̓ θυσιατηρία ἑσῶς, cons holding the Eoly Gol ν λοιπῶν Ἐπισκόπων pels open upon the Head of · πρεσβυτέρων σιωπῇ him that is to be Ordain’d, προσφυγομύων, ο 5 and fay to God thus ; Χακόνων Τα θεΐα δαξ.

α·

2

λία ὄπὶ τ ξ χειροτονομίς κεφαλῆς ἀνεπτυγμγία κατε λόφων, λεγέτω πρός Θεόν.

K k

Ο

21

O thou the Great Being, Ὁ ὦν, δέσποτα, και Ο Lord God Almighty, who eιε, ὁ Θεός, ὁ πολυπο alone art Unbegotten, and xeTwp, · μgvQ αruled over by none; who al- vnlQ, è ábacíλevways art, and waft before To acì av, xỳ sej the World; who standest in aiwvwv apar i need of nothing, and art duri averdens, xπουτὶ καὶ πο above all Caufe and Begin· σης αιτίας καὶ γλυέσεως ning; who only art True, κρείττων· ὁ μόνος αλη. who only art Wife; who a vos, & Mov oopis

с

2

I

"

2

cas

с

CA

lone art the most High; whovéïQ ü‡ıç☹• ¿ art by Nature Invifible; whofe 7 quod deal & Knowledge is without Begin γνῶσις ἄναρχῃ ὁμόning; who only art Good, agados, xỳ douzand beyond Compare; who xe, é 1 zjúra eknoweft all Things before δὼς πρὶν ημέσως αὐ they are; who art acquaint- τῶν· ὁ το κρυπῶν γνώed with the moft fecret SMS & ȧwejor & i Things; who art Inacceffible, adéowolos & εo's & and without a Superior; the alip & verfus u God and Father of thy Only. C, & DE x Cutñeos begotten Son, of our God • Sigges ur• δημιουργός and Saviour; the Creator of nov di curs & weythe whole World by Him; vonon's, o undereŵóvó whole Providence provides πατὴρ τῶν οἰκιρμῶν, for, and takes the Care of Ed's Tons sy all; the Father of Mercies, and uneoews & Ev & fnλoïs God of all Confolation; who naloxov, & TO Tατα Fla! exiis dwelleft in the Higheft Hea· πεινὰ ἐφορῶν. σὺ ὁδες vens, and yet lookeft down opes cnnnnoías, His ἐκκλησίας, on things below; Thou, who crocipus proias TO

2 Cor. i.3.

5

V.

[ocr errors][ocr errors]

2

·

Xero Co, God ráp didft appoint the Rules of TUCL TW WannŃre, the Church, by the Coming This TVS Gov Sosowy, of thy Chrift in the Flefh; of ᾧ ἡμῶν ἳ χάριτι σῇ which the Holy Ghoft is DesWTWV Chong the Witnefs, by thy Apo• wegvelous π apys ftles, and by us the Bishops, ἱερεῖς εἰς Ὀλιςασίαν λαβ who by thy Grace are liere 08, "Abeλ EV we prefent; who hast fore-orτοις, Σήθ, & Ενώς, & dain’d Priefts from the Bea Eva, Nãɛ, © Mελ ginning for the Government χισεδέκ, @ Ἰώβ ο ανα- of thy People; Abel in the daças Abegaμ yrs first place, Seth and Enos, λοιπές πατριάρχας σὺν and Enoch and Noah, and Tois 750is of died Melchifedeck and Job; who πεσιν Μωϋσεῖ & Aa- didft appoint Abraham, and ρών, © Ελεαζάρῳ @ the reft of the Patriarchs, Φινεές ὁ ἐξ αὐτῶν with thy faithful Servants wexei Gus & ap: Mofes, and Aaron, and Elea 2. Tas iεpes TV Ty zar, and Phineas; who didft ontent uptuels choose from among them Ru

,

2

A

с

·

* * Zaμsna čλe lers and Priests in the Taber- ** Pagì Fausu as lεpéanacle of thy Testimony, who 372. προφήτων όπως d- didftchoofe Samuel for a Prieft μάσματι (ε ἀλεόρ. and a Prophet; who didt γητον μὴ ἐγκαταλιπών. not leave thy Sanduary witha

Fonnous crois pe- out Minifters; who didft deπίσω δοξαθίσαι αυτό light in thofe whom thou τὸς & να μεσιτείᾳ & chofeft to be glorifyd in ; Keço Co, di nμar Do thou, by us, pour down 7ίχε * διώαμιν 3 the influence of thy free Spi gemoving or moug rit, through the Mediation

Lázariya. V.

Kk 2

of

[ocr errors]

of thy Chrift, which is com- T, OTTER MaxOVETY
mitted to thy beloved Son τῳ ἀγαπημλύω ζε παι
Jefus Chrift; which he be nos xeira, o Tep
fowed according to thy Will ἐδωρήσατο γνώμη (
on the holy Apoltles of thee, τοῖς ἁγίοις Σπος όλοις σε
the eternal God ; Grant by g αἰωνία Θεῷ, δὲς ἐν
thy Name, O God, who ovμati Co napdic
fearcheft the Hearts, that this gvása Die, 671 + sỡ.
thy Servant, whom thou haft av C8 rivde, öv Je
chofen to be a Bishop, may λew eis Thongwor,
feed thy holy Flock, and dif. ποιμαίνειν ἢ ἀγίαν σ
charge the Office of an High- ilus, & apex.
Prieft to thee, and minifter τδύειν Cοι, αμέμπτως
to thee unblameably, Night λειτεργενα νυκτὸς καὶ
and Day; that he may ap us by Tingon
pease thee, and gather to- or σs ☎ wejowa,
gether the Number of thofe oaza grîv & d'est
that fhall be faved, and may @Soμsúc, x
offer to thee the Gifts of thy wegpiper Col Ta
Su.
holy Church Grant to him, ayias Cucundr
Ο Lord Almighty, through δὲς αὐτῷ δέσποτα
thy Chrift, the Fellowship of drone Top, Za '8"
the Holy Spirit, that fo he Xero C8, 7 μETH
may have Power to remit σαν ξ ἁγίω πνούμα·
Sins according to thy Com- use exar haar
mand; to give forth Lots ἀφιέναι αμρτίας καὶ
according to thy Command; ἐντολώ σε, διδάται
to looie every Bond, ac- pus weesay
cording to the Power which μά σε, λύειν ἢ πάντ
hou gavest the Apostles; aud
that he may pleafe thee in σίαν τ ἔδωκας τοῖς

13"

c

34

c2

deeft. V.

επιφύλα

ea

σίας

a

~ 1

ποςόλοις· δαρεςεν δέ Meeknefs, and a pure Heart, Сo Ev wеgоmn, with a ftedfaft, unblameable, nadapa napsia, a- and unreproveable Mind; to πρέπως, ἀμέμπτως, d offer to Thee a pure and VεJuλŃTWS, @egopier unbloody Sacrifice, which, Tá Conga av naja- by thy Chrift, thou haft apτο Cοι καθαρὰν καὶ ναίμακτον θυσίαι, & pointed as the Myftery of Yo Xes Dew" the New Covenant; for a 8 news & runs fweet Savour, through thy Za Onuns, as soul holy Child Jefus Chrift, our Awdias, Ho & ayis God and Saviour: through Taides or ino Xer whom Glory, Honour and 3 DES & OWTHρ Q Worship be to Thee, in the Mar. 2 Sie" Car doğa, Holy Spirit, now and alδιε'' (οι δόξα, kμn è œibas, Ev ay ways, and for all Ages. And mopak, vu, when he has pray'd for these @ εἰς τὰς αἰῶνας αἰώ- things, let the reft of the ενων. καὶ ταῦτα Tura ind- Priests add, Amen; and toEaμfús, oi Agioi is. gether with them all the Peopas bλegerwoop, a ple. And after the Prayer, μlu & own autois a- let one of the Bishops eleô zgós. è μ vate the Sacrifice upon the wecodylus, as r Hands of him that is Orલંડ πισκόπων αναφερέτω dain’d, and early in the Joiar e wit xe Morning let him be plac'd in θυσίαν ἐπὶ XHCO TOUN DEVT. his Throne, in a Place fet Ewder Ercovicéa apart for him, among the As I am Yagéeola reft of the Bishops, they all τόπιν παρά το λοιπῶν giving him the Kils in the Επισκόπων, πάντων ἀν- Lord. And after the Readτὸν φιλησάντων ᾧ ἐν ing of the Law and the

2

ae,

3

2

#Tas

7

*

as

τη

αυ

[ocr errors]

as ·T

[ocr errors]

· διεταξαζο. V. μεθ ̓ ᾧ καὶ V. 3 ἀμών. V.

Kk 3

Pro

« السابقةمتابعة »