صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

II.

thy Neighbours Wife with
a wicked. Intention. Thou
wouldst not that thy Garment
fhould be taken away, do not
thou therefore take awayano-
thers. Thou wouldft not be
beaten, reproach'd, affronted;
Do not thou therefore ferve
any other in the like Manner.

242

ap

der aus, und au TN TO TANTO 08 guyna non tas κακοήθως ἀτενίons. Οι βέλς σε Τὸ ἱμάλον ἀρθῆναι, μηδὲ aὺ τὸ τῇ ἑτέρῳ ἄρῃς. O DERES TOY, λοιδορηθῆναι, βρεθήκα ναι, μηδὲ σὺ ἄλλῳ τοῦ που διαθής.

2

2

Αλλά καταράται σε

au.

τόν.

0

28.

But if any one curfe thee, do thou bless him: For it ks, où dinéznoor is written in the Book of k γέγραπται ἀν Num. Numbers, He that bleffeth thee Tn Bibha & destμar. XXIV. 9. is bleffed, and he that curfeth 02com be dλignthee is curfed. In the fame ng Tears of, manner it is written in the merge Toy Ομοίως Luke vi. Gofpel, Bless them that curfe & Ev TW d'arseniw goyou. Being injur'd, do not year EvJGTE TYS avenge yourselves, but bear resiμas adiit with Patience; for the κέμδυοι μὴ δὐτα δικήσητε, Prov. xx. Scripture fpeaks thus, Say not μÉvaTE OTI thou, I will avenge my self on news yeagn. Miemy En my for what Injuries he της, τίσομαι “ ἐχθρὸν, has offered me; but acquiesce a pendinner. In cas under them, that the Lord may evov, iva of indianright thee, and ring Venge on one, & indiniance upon him rho has inurd αν επαγάγῃ τῷ ἀδικῶν· thee. For fo fays he again τί σε. Καὶ γδ πάλιν ἐν Matt. v. in the Gospel, Love your Ene- r d'arteλiwxed. 'Amies do good to them that ganare T's ex Opus Uγαπατε

22.

n

I

44.

1 βοηθήση. V.

[ocr errors]

avaríms 6m novupes @eth on the Just and Unjast. Let

us therefore, Beloved, attend
to thefe Commandments,that
we may be found to be the
Children of Light by doing
them. ια

3. :£i

nobs and
ro! I 1 31

8

63

azatès, & ßpézd 6
yes, ose
στη ώμου ἦν ἀγαπητοὶ f
ἐντολος Ταύτους, ἵνα-
τέκνα φωτός γύρε τόμο
πράσσοντες αυτούς.

2.

hate you; and pray for them
which defpitefully use you, and
perfecute you; and ye shall be
the Children of your Father
which is th Heaven; for he
makeph bis Sun to shine on the
Evil and onthe Good; and rain-

SECT. II.

[ocr errors]

Ivμas. V. 2 abfunt V. · ὑμᾶς.

[ocr errors]

24 "

po

BAT by oi de ા છે ધૃજે હું જીદ્દ, Xńλ85. Of de 2 ways" I "SAUTY Kuway no ZEST un vos, undèana (wr, Lowry, d'μeráMQ, Tridia zuwap "MO". Browse pέonav, & Taumu wrκούν ἐντίμως, απεδάζων καταθύμιοι εἶναι ἀυτῇ. Μὴ καλλωπιζόμα

Do not adorn thy felf III. Do ais 3 ageddura in fuch a manner as may μένα 3· ἑτέραν 6 entice another Woman to

"/

thee,

[ocr errors]

PO +

S0

BEAR

therefore with

N

one another, lye Ser vants and Sons of God. Let the Husband not be infolent nor arrogant towards his Wife; but compaffionate, bountiful, willing to please his own Wife alone, and treat her honourably and obligingly, endeavouring to be agreeable to Her.

[ocr errors]
[ocr errors]

7

2

thee. For if thou art over- G. Ein 28 avagra
come by her, and finneftes auras, apes-
ἀυτῆς, ἀμ
with her, eternal Death will Toys eis auтhy, Dowvá-
overtake thee from God; Q wig Oes émλdboe,
and thou wilt be punilh’d τού σοι αἰώνιοι ἐν αἰσθή
with fenfible and bitter Tor of mes na cops.
ments: Or if thou doft not Eine in minons to un-
perpetrate fuch a wicked o, STO GIUG
Aât, but fhakeft her off, and αυτὴν, αρνήσῃ ἀυτὴν,
·
refuseft her, in this cafe thou To Tupas, ci è un
art not wholly innocent, even ποιήσῃς", μόνον καὶ δ οὶ
tho' thou art not guilty of mur Or T-
the Crime it felf, upon ac- dar geraing is 8
count of thy bare adorning 6πιθυμῆσαί σε· ἐποίησας
thy felf, fo that a Woman STTO E
θέσιμα
was enfnared to defire thee. opéεws pouvai

VIN

*

2

For thou art the caufe that them go an 8x & TWS Woman was to affected, and by her Jufting after thee was guilty of Adultery with thee; yet art thou not fo guilty, because thou didst not lend to her, who was enfnar'd by thee; nor didst thou defire her. Since therefore thou didit not Pag deliver up thy felf to her, thou fhalt find Mercy with the Lord thy God, who hath faid, Thou shalt not commit Adultery, and, Thou shalt not covet. For if fuch a Wo

ak pads, H μὴ προσαποςείλασε τη Ἐλή σε πεπαγιδευμ 8 OÙ STEDEμMOUS AUTHS" us awewidides Ï wautor idendron Lad weis F Ott Famil, Οὐ μοιχούσης, δ ἐκ ἔπιε Junnor's. *** Εἰ δ ἐκείyn dra Guzun o, in άsouth Goa, &angn & Siavoide,

(

1

* 202.

ego Dos

Exod. xx. 14, 17.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

1

"

P

ἐκείνη μλύτοι Α' καρδίζω man upon fight of thee, or ἐτραυματίπη, συμόρφε unfeafonable meeting with νεωτέρας ὑπάρχοντός σε thee,was fmitten in her mind, ÈxExAMWTION', wse and fent to thee; but thou, as a religious Perfon, didft refufe her, if the was wounded in her Heart by thy Beauty, and Youth, and μifuQ, ỳ & saj nλn Adorning, and fell in love ·Coróμ Aid den with thee, thou wilt be found Ink seis & O-guilty of her Tranfgreffions; πως μηδέν σοι θg τg as having been the Occafion To meir. Te nan meen Ou of Scandal to her; and fhalt Matth. δ ανθρώποις σε χρὴ inherita Wo. Wherefore pray XVIŲ. 17. ἀρέσκειν εἰς ἁμαρίαr thou to the Lord God, that Ma Oεç eis ad- no Mischief may befal thee TTα ( WAS Tε, & a- upon this account: For thou τητα παύσεως η αἰωνία ἀν- art not to pleafe Men, fo as THE day. To vwo & qu to commit Sin; but God, fo σεώς (οι δεδομλύον cu as to attain Holinefs of Life, Det nam μn weg- and be Partaker of everlastmgWwm, Xiao- ing Reft. That Beauty which πεινοφρόνως μετρίασιν God and Nature has beftow d auri wey's avspares, on thee do not farther beau& TW 7 reiza ou & tifie; but modestly diminish uns 'un' why resor, it before Men. Thus, do not Mänzer ö Curréat thou permit the Hair of thy Ènguin aithr iva Head to grow too long, but un 2 NaTanTivi Cous" rather cur it short; left by

~

2

os y danλlov Impala nice combing thy Hair, and

Imaλv, nap wearing it long, and anoint

μvelony's os sa ing thy felf, thou draw upon

JanviZquire. V.

thy

Lexaňvai os, évoy
βρίσκῃ σὺ ᾧ ἐκείνης
Dy Awμal, wis amos
avers onardany
αὐτῆς σκανδάλε

"

[ocr errors]

Ideeft. V.

0.1

7

3

[ocr errors]

N

1

wop

thy felf fuch enfnar'd, or en- yys OBAUTY TA'S & TWS Inaring Women. Neither do agujas nagdethou wear over-fine Garments ous vainas. Mnd'è èto feduce any; neither do minuun Cu thou, with an evil Subtilty, kagnon eis and -affect over-fine Stockings, or my, unde ava veidas, Shooes for thy Feet, but only κρηπίδας (ε τοῖς π fuch as fuit the Meafures of σὶ κακοτέχνως 1 πορε Decency and Ufefulness. Nei- pays" and forμther do thou put a Gold-Ring vóm & & geas upon thy Fingers; for all vor undè xpuonagthefe Ornaments are the Signs foν (φενδόντω τοῖς δακof Lasciviousness; which if thou be folicitous about, in an indecent manner, thou wilt not act as becomes a good Man: For it is not lawful for a Man, who is a Believer, and belongs to God, to permit the Hair of his Head to grow long, and to bush it up together, nor to fuffer it to fpread abroad, nor to puffit, up, nor by nice Combing and Platting to make it curl and shine; fince that is contrary to the Law, which fays thus, in its Additional Precepts, Levit.xix. You shall not make to your 27. felves Curls and round Rafures. XXI. 5. Nor may Men deftroy the

25 08 weitys, oπ Ἳστου παντα ἑταιρισμό uneia wapy, αpay I wegoĥnov

118

་་

L

wv & monoels δικαίως. Πισῷ γὰρ σοι av Spów & Oêï on eri 2001" ngper ras reizas & neτους ganns, le 3 es ποιεῖν O ESTOWANOV 857 σπατάλιον oxuma", in pepe ή με eosinu împăr ¿dè fùì nav, Hažai. vo π È TAÁNOVTO anak Deiv, in εavJoey authν” è mimp è ò vóμánagepod qonar Ev TuS Adler

$

B

[ocr errors]
[ocr errors]

اد

اد

اد

deeft. al. Cicony. V. Η απόχημα. Υ.

νομίῳ

« السابقةمتابعة »