صور الصفحة
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

Chap. I.

Tell ou onucicon are perform'd.

Μνάμεις. II. Concerning unworthy Bishops : β'. Περί και επισκόπων και and Presbyters. .

ωρέσβυτέρων αναξίων III. That to make. Conftitutions γ' "Οι διατάστας α' about the Divine Offices to be per- αν και εκκλησίαις επιτελέμμα form'd in the Churches, is of great

κορυφαιότατον εα Consequence. IV. Concerning Ordinations.

δ'. Περί χειροτονιών. - V. The Form of. Prayer for the

6. Έπόκλισης ότι χειροτονίOrdination of a Bishop.

ας επισκόπων. 6: VI. The Divine Liturgy, wherein s'. Η θεία λετερία, αν is the Bidding Prayer for the Cate

Geoσφώνησις. Ο κατηχ*chumens.

μίων. *;::VII. For the Energumens.

ζ'. Υπες και εργαμέ

γων. VIII. For the Baptized.

ή “Υπρ 7 βασιζομένων. 5 IX.: The Impofition of Hands and

θ' Χειροπία, και αχα Prayer for the Penitents.

ες και ο μετανοίας X. The Bidding Payer for the Ο Προσφώνησης αν και η Faithful.

σών. XI. The Form of Prayer for the ια. Επίκλήσης ή πισών. . Faithful. . - XII. The Constitution of James, 16'. Διάταξις Ιακώς, και the Brother of john, the Son of ζε- αδελφέ Ιωάννα & Ζεβεδαίε. bedee, XIII. The Bidding Prayer for the

ιγ. Προσφώνησις τι Faithful, after the divine Oblation.

πών ή αναφορgν. XIV. The Bidding Prayer after

ιδ'. Προσφώνησις την ghe Participation

μετάληψιν.

ισ' Πεει

[ocr errors]
[ocr errors]

is 'Enixants NT T He- XV. The Form of Prayer after reanifer

the Participation. ις'. Περί χειροτονίας Ορεσ

XVI. Concerning the Ordinationi Ουτέρων διάταξις Ιωάννι σε of Presbyters, the Conftitution of Qiarrel's too wees. Fohn who was beloved by the

Lord. ζ'. Περί χειροτονίας δια. XVII. Concerning the Ordination Kóyov, To Diastar dásagis., of Deacons, the Constitution of

Philip. εή Επίκλησης χειροτονίας XVIII. The Form of Prayer for διακονε.

the Ordination of a Deacon. A'. Meei dresovians Bago XIX. Concerning the Deaconess; λομαίο διάταξις.

the Constitution of Bartholomew. a. 'Etixamos cri geteg To.. XX. The Form of Prayer for the dias da noviosus

Ordination of a Deaconess. κά Περί ζωοδιακόνων δη

XXI. Concerning the Sub deaαταξις το Θωμά.

cons, the Conftitution of Thomas. xc. Teen eveys6v, XXII. Concerning the Readers, Ματθίε διάταξις.

the Constitution of Matthewe. κγ'. 'Ιακωζε το 'Αλφαία

XXIII. Concerning the Confefοι ομολογητών διαλαξις.

sors, the Constitution of James the

Son of Alpheus. xd'. To airs nei ragdi

XXIV. The same Apostles Con.

ftitution, concerning Virgins. xi heccais x стиля9:.

XXV. The Constitution of LebTO TG Odd daís de mução beus, who was surnam'd Thaddeus, διάταξις,

concerning Widows. rs'. 'O aitos no erogxu. XXVI. The same Apostle concer s.

yay.

[ocr errors]

ning the Exorcist. x xiudap 6 Kalim, XXVII. Simon the Canzanite, conweig co równ opeiah cerning the Number necessary for

πόσων χειρτο άθ, ο οπίσκοπο

the Ordination of a Bishop κή Ίε αυτά κανόνες σε επισκόπων. Ορεσβυτέρων,

XXVIII. The same Apostles Cadanóvar, vý.201 Tov xanee: Deacens; and the rest of the Clergy.

rons, concerning Bishops, Priests nor

*A' Meei dorias Vidas XXIX. Concerning the Eulogy of To rj grais, fő Magic Water and Oil, the Constitucion of 12515

Mirtlias. a Ti aura rosei citas gãy

XXX. The same Apostles Constiκαι εκατών.

tution concerning First-Fruits, and

Tythes. ad. Tauri nci melard XXXI. The same Apostles ConKitar.

ftitutions, concerning the remaining Oblations,

XXXII.

7

[ocr errors]

XXXII. Various Canons of Paul 26. Karbres Deprest the Apostle,concerning those that offer Navas Famosone, i themselves to be baptized, whom we tegnár Towy TS Berliouaase to receive, and whom to reject, 72 rivets del negotzea's, o

ήνας αποξέλλες. XXXIII. Upon which Days Ser- ag'. Oias niukes ip

moixéras. vants are not to work.

XXXIV. At what Hours, and λ'. Ποίας ώρας, και διαπ why we are to pray.

& τις δH προσέχεις. XXXV. The Conftitution of aé. 'Laxas dederos James the Brother of Christ, concer. Xeso deTaEs wei lasevi. ning Evening-Prayer.

XXXVI. The Bidding Prayer for λς'. Προσφώνησης όπολύ the Evening.

X1406. XXXVII. The Thanksgiving for al. Eu quersia rúgva the Evening

XXXVIII. The Thanksgiving for an Eizaersia-opberra. the Morning

XXXIX. The Imposition of Hands al'. Xweg Scala orders. for the Morning. XL. The Form of Prayer for the

M'. En mens de stapFirst-fruits.

25. XLI. The Bidding - Prayer for μά. Προσφώνησης να those departed.

Sexosunulown XLII. How and when we ought M6 nas dar y note riveτο celebrate the Memorials of the θα τας και κοιμεντεν πισών Faithful departed; and that we uveias' on en te wordp ought then to give somewhat out of gevoel w mois, de wagéseau's their Goods to the Poor.

XLIII. That Memorials or Man- uy. "On tiks aabus ar dates, do nor at all profit the wicked natürras Sev opeãos und who are dead.

au,

ή αντολαί.. XLIV. Concerning Drunkards. Medt. Meea watu wenye

XLV. Concerning the receiving μί. Περι και υποδέχεις της Luch as are persecuted for Christs de Xerson drwxonives fake. XLVI. Thar Every one ought to

us'"On eng sos SA remain in that Rank wherein he is Teixon ooring Enquéreur plac'd ; but nor snatch such Offices to quadreny reliv, himself, which are not intrusted lav Tad es was the rol pri izden with him

Eadeira. XLVII, The Ecclefiaftical Ca. 3. Karbres enxanago

ΔΙΑ.

75nor.

** ΔΙΑ Τ Α Γ Α 1

** Pag.

. Τ Ω Ν ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 199.

Ν ΔΙΑ Κ Λ Η Μ Ε Ν Τ Ο Σ . ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΕ

ΚΑΙ ΠΟΛΙ ΤΟΥ.

καθολική διδασκαλία.
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟ N,

Περί λαϊκών.
CONSTITUTIONS

OF THE
HOLY A POSTLES,

By CLEMENT
BISHOP and CITIZEN of ROMI,

The Catholick Doctrine.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

SECT. I.
Concerning the Laity.
Ιοπόςολοι και

HE Apostles and
οι πρεσβύ-

Elders to All those

who from among τοις εξ εθ

the Genciles have γών πιςεύσασιν " τον believ'd in the Lord Jefus nerov Inoộr Xersör, Christ; Grace and Peace from 5 επ. V.

B

Α.

πeρι πασα

Y

Almighty God, through our záers up è eipluín Siro

υμών & από Lord Jesus Chrift, be multi- & aduconegi ropa Oku ply'd unto you in the Ac- pois os seis i us 'Inknowledgment of him, σε Χρις πληθυνθείη

er govedosaurs. Ifa.v.7.2.

The Catholick Church is i oct qutea si yothe Plantation of God, and assess drenanda, è ape his beloved Vineyard; con men wo iurš index to's, caining those who bave be- oi metiçorbres es plus lieved in his unerring Divine απλανή θεοσέβειαν άωReligion; who are the Heirs rê, o slis cj córioy sa po by Faith of his everlasting tréusuoi sos misaws BaKingdom; who are Partakers anéide durs; oi trusaof his Divine Influence, and juventSeancóras a de

of the Communication of the τεσίου τ8 αγία πνεύμα*** Pag. Holy Spirit ; who are arm’d TQx** calquéyol al

and inwardly': strengthen d ' noč, è ovseprio ujúce with his Fear, through Fesus; Ddu coboy ásrã, partiwho enjoy the Benefit of the qualo uértoges of 77 sprinkling of the precious and us ing agar's cyncta innocent Blood of Christ ; vg Xeiçõ, oi mappnwho have free Liberty to call σίαν ειληφότες τον πόνAlmighty God, Father ; being conegoroes Osor, reFellow-heirs and Joint-Parta- néza rehev, ouuern

, kers of his beloved Son. : eoνόμου συμμέτοHearken to this Holy Do 203 og nga marifús Toys etrine, you who enjoy his jos avis. a'rsou te doda

διδαPromifes, as being deliver'd σκαλίδι Γεραν οι δύτη. by the Command of your Sa- goufuae oruñas é resgenias

της viout, and agreeable to his árs én megsaypala glorious Words. Take care, rõ, on mp, 'opgsdiagra

200.

Θεόν, πα:

N

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »