صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

λύσσα. Η δεήσεσι, & * livd with an Husband Se
προσόυχαῖς, ἆσα με ἐ-
μὲ
τῶν ὀγδοήκονται m
*
ατάρχη, ζήσασα 5 με
από λυδρὸς ἐκ τ -
θενίας αὐτῆς ἔτη ἑπτὰ,
* τὴν ξ Χριςε do
ξάσασα αρεσίαν αν
θωμολογεῖτο της κυρίῳ,
@ ἐλάλα αεὶ αὐτῇ
πᾶσι τοῖς 3 προσδο-
κῶσι" λύτρωσιν ἐν Ἰσ-
ραήλ. ἡ τοιαύτη α
τύριον λαβᾶσα μη-

ven Years from her Virgini-
ty, who glorify a the Coming
of Chrift, and gave Thanks
το the Lord, and [pake con-
cerning him to all thofe who
look d for Redemption in Ifrael.
Such a Widow will have a
good Report, and will be
honour’d, having both Glo-
ry with Men upon Eatth,
and eternal Praife with God
in Heaven.

2

θήσεται, κλέβω ἔχεσα ε π εὐθρώποις Ἐπὶ γῆς, Το Θεῷ ἐν ἐρανοῖς “ αἰώνιον ἔπαινον.

Αἱ 5 νεώτεραι χῆ και εἰς χηρικὸν μὲ μὴ ὄντα στένωσης, μήποτε προφάσει το μὴ διαπου κρατεῖν ἡ ἀκ

**

But let not the younger Widows be placed in ëhe Order of Widows, left under Pretence of Inability to contain in the Flower of μῆς, Ἐπὶ δευτερογαμίδω their Age, they come to a ἐλθέσαι, ἐν πράγμαk fecond Marriage, and beΆλλων 3). Ολικερείπω come fubject to Imputation, συμ ἢ βοηθεί ο ωσιμ, But let them be affifted and ἵνα μὴ προφάσι το fupported, that fo they may λέπεις, ότὶ δεύτερο- not, under Pretence of be. γαμίαν ἐλθέσαι, ἐν ing deferred, come to a feπράγμακ ἀπρέπς ἐν cond Marriage, and fo be χεθώσι. @ τόπο γδ inínared in an unfeemly

i deeft. v. ἢ αὐτὴ ν. 3 προσδεχομένοις. V. εὐ καλῶ ν.

4

Impute

II.

* * Pag

275

22

Imputation. For you ought εἰδέναι ὀφείλετε, ὅτι to know this, that once margoapeia pfi x77 vórying according to the Law, or grouún, Singia, is righteous, as being accord-sex groμle Des ing to the Will of God; proa digaria but fecond Marriages, after 5 μετὰ ἐπαδγελίδη, the Promise, are wicked; not evapor, & i my on account of the Marriage adquiar, na Yo it felf, but becaufe of the ford rejaμía Falfhood. Third Marriages 5, anegoia's onfusion” are Indications of Inconti- Id vas di verzounency But fuch Marriages piar, wegparns Topas are beyond the Third are νεία, δασέλγεια δαμ manifest Fornication, and un icon. 28 Eds Θεός queftionable Uncleannefs. For piar juraing svi du. God in the Creation gave one feὶ δέδωκεν ἐν τῇ δη Gen.ii.24. Woman to one Man: for, They μispgia "EcoToy 25 two fhall be one Flefh. But to the oi duo eis aping plav. younger Women, ler a fe- Newels μeri Tu cond Marriage be allow'd af TENT TOT Outter the Death of their first phow & & MiTELOS. Husband, left they fall into va un es neing Tổ the Condemnation of the Cons EμTION, y Devil, and many, Shares, and yidas momas, nou foolish Lufts, which are hurt- Durías avonτus, ful to Souls, and which bring (nμies tugais, as upon them Punishment ra keves ningar wegsεther than Reft. νῦσι μᾶλλον ἢ ἀνεσιν.

2

с

<7

*

9:5

But the true Widows are .. ** Αἰ ἢ ἀληθινού

III.

*

[ocr errors]

с

276.

Pag. thofe which have had only heal cour, ai parduOne Husband, having a good spot impacay, sluReport among the generality pro Theory πλειόνων for good Works. Widow's go agadois, xñ

c 1

~

paj

[ocr errors]

K

par rus ovke, Copeoves, indeed, fober, chaste, faithful, αγναὶ, πιςαὶ, εὐσέβεις, pious, who have brought up τεκνοζοφήσασαι καλῶς, their Children well, and have καὶ ξενοδοχήσασαι Ževodanoασa & entertain'd Strangers unblameMéμAWS ŵr @ NT- ably, which are to be fupportNaμsaveds Xpn as Deed, as devoted to God. wane psów. Ma plu Befides, do thou, O Bishop, * ThS TEVŃTOV, ŵ be mindful of the Needy, OnOTTE, μngrove, both reaching out thy helpσκοπε, μνημόνευε, αὐτοῖς χεῖρα ὀρέγων ἐ- ing Hand, and making Prowingelas, & weg void vifion for them, as the Steαὐτῶν ποιέμυθι, ως ward of God, diftributing • De CingróμQ, dra feasonably the Oblations to Ews enige Laven every one of them, to the weapon, Widows, the Orphans, the oppo pois Friendlefs, and those try'd 5 Lis" ? " τοῖς ἐν θλί- with Affliction.

7

2

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

For what if fome are neither Widows nor Widowers, but ftand in need of Affiftance, either through Poverty, or fome Difeafe, or the Maintenance of a great Number of Children? Tis thy Duty to overfee all People, and to take care of them all. For they that give Gifts do not of their own head give them to the Widows, but barely bring them in, calling them

[ocr errors]

: defunt.. y. 2 deeft. V. 3 defnnt. v,

Frece

IV.

.

~

d

Free-will. Offerings, that fos OπWS CU O BASα-
thou that knoweft thole μετές θλιβομλίες,
thas are in Affliction, axerbos as agandos of.
a good Ste- κονόμα μερίζης αὖ
mayeft, as
ward, give them their Pors EN TO Soual. i
tion of the Gift. For God Sed's firward &&
knows the Giver, though danga, nan
thou diftributeft it to thofe aur, or rois deo-
in Want when he is abfent: μύοις μερίζηται· καὶ
And he has the Reward of μὶ ἔχεις συστοιΐας
Well-doing, but thou the dor, Cid
Bletîednefs of a confcionable σμυειδήτε οἰκονομίας
Difpenfation of it. But do angeloμév.
thou tell them who was the auris, ès à Seda-
Giver, that they may pray for
him by Name: For 'tis our
Duty to do Good to all
Men, not fondly preferring

I

C/

&

nas, é§
xs, a oroko
up durs agodi.
). XPn. 20 of WOLEN
tas diberes, μi

2

2/# 34

"

i

one or another, whoever pioneiros TET, they be. For the Lord fays, os les", cueror. Luk.yi.30 Give to every one that asketh neos ono® [ldμof thee: 'Tis evident that 'tis Tys aiTunT σe Sidi meant of every one that is or 5 ws Tus xpCom really in want, whether bear, a be Friend or Foe, whether ĥ ngầy exes, na he be a Kinsman or a Stran. ger, whether he be fingle or married. For in all the Scripture the Lord gives us Exhortations about the Needy, faying, first by Ifaiah,

3

ar. V. deeft. V.

3.

[ocr errors]
[ocr errors]

7

27.

Deal thy Bread to the Han-la. Iviii,9. gry, and bring the Poor, which have no Covering, into thine House: If thou left the Naked, do thou cover him; and thou halt not overlook thofe which π οἰκείων & ασέρμα- are of thine omn Family and ix potn. & Seed. And then by Daniel Καὶ 8 Δανιὴλ λέγω τῳ he fays to the Potentatc, wagn Aid, Bao- Wherefore, O King, let my Dan iv. 24: di, in Bonn μr ape- Counsel pleafe thee, and purge XTW COL, 2 Tas a po thy Sins by Acts of Mercy, and as as in een gourdus thine Iniquities by Bowels of ὑπεράσου, ἃ ταὶς ἀδι- Compafion to the Needy. And las os cv oinmproîs he lays by Solomon, By Acts Prov. xv. Erú Twx & Hy Zo2g of Mercy and of Faith Iniῶνός φησιν· Ἐλεημο- quities are purged And hewous i wisar among fays again by David, Bleffed Pfal. xl. 2. θαίρονται αμαρτίαις καὶ is he that has Regard to the Ya 8 ** Aabid ma Poor and Needy, the Lord fhall hop and Manger deliver him in the evil Day. CURLER Em wyev, And again, He hath difperfed ỳ TérTa in nμépa abroad, he hath given to the πονηρῷ ῥύσεται αὐτόν ὁ Needy, his Righteoufnefs re wei è madir, Eo- maineth for ever. And Solo opmarv, edwne vois é mon fays, He that hath Merho dielo ao- cy on the Poor lendeth to the 17. & μut as I ajura Lord; according to his Gift ૐ Σολομῶν φησίν Ὁ it fhall be repaid him again. "new mayor' wei", And afterwards, He that stop. xxi. 13. vest to dona peth his Ear, that be may

g&

Prov. xix.

&

25 To

болат

lea. V.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

not

Pag.

277.
cxi. 9. -

« السابقةمتابعة »