صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

φυλάξαι σε σπιφάναι with their Heads covered, κύριος δ' πρόσωπον αυjώ as is becoming che Order of

3

I

Women: But let the Door

τῷ ἐπί σε, καὶ δώη του
εἰρήνην. Ἐπουχέσω be watched, left any Un-
ἐν ᾧ ὁ ὈλίσκοπΟ, ¢ believer, or one not yetini-
λεγέτω Σῶσον λαόν tiated, come in.
σε "κύριε" καὶ εὐλόγησον

1

τι

* κληρονομίου σε' κ ἐκτήσω; @ περιεποιήσω της τις
μίῳ αἵματι τῷ Χριστ σε, ο ἐκάλεσας βασίλειον
ἱεράτουμα, καὶ ἔθια ἅγιον Μετὰ ἢ ταῦτα γινές
που ή θυσία; ἑστα πολωτός το λα, @ προσό
λαμβάνει ησύχως και τδν 3 ανενεχθη, μεταλαμβά
νετω ἑκάτη τάξις καθ ̓ ἑαυτὸν τῷ κυριακός ρωμαία έ
τῷ τιμία αἵματα, τον ταξι, με' αἰδος και συλάβειας,
ὡς βασιλέως προσερχόμενοι σώματι καὶ αι γυναίκες και
τακεκαλυμμεύει τα κεφαλώς ως αρμό ή γυναικῶν τοξι,
προσερχέθωσαν φυλατέδωσαν ἢ αι θύραι, μήτις ἀπ
έα εισέλθοι, ή ανώτα
* * Εἰ δέ τις ἀπὸ θρησ
από
If any Brother, Man or
μίας ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ Woman, come in from alo
ἐπέλθῃ, ζυςασιν ὄπ- ther Parifh, bringing Recoin-
κομιζόμμος, Αμάτονος mendatory Letters, let the
Όπι και έτω Τα κατ ̓ Deacon be the Judge of that
αυτός, διακρίνων εἰ Affair,enquiring whether they
πιςοὶ, εἰ ἐκκλήσιαςικοί, be of the Faithful, and of
εἰ μὴ ἀπὸ αἱρέσες en the Church? Whether they
μεμολυσμιαίοι & πώ be not defiled by Herefie
λιν εί υπομδρος, ή And befides, Whether the
χώρα άτω γνὲς του Party be a marry'd Woman,
κατ ̓ αὐτές, ως εισίνα- or a Widow? And when he
ληθώς πιστοὶ δὲ ὁμονώ- is fatisfied in thcfe Qucfti

**
*

P

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

IvII. * * * Pag

266.

καὶ ἐλεῆσαί σε, ἐπᾶραι κύριθ τὸ πρόσωπον αὐτῷ ἐπὶ σε V.ν. decit.V. ξανάλθη. V. * defius. V.

Ν 2

ons

ons, that they are really of the Faithful, and of the fame Sentiments in the things of the Lord, let him conduct every one to the Place proper for him: And if a Prefbyter comes from another Parish, let him be receiv'd to Communion by the Presbyters; if a Deacon, by the Deacons; if a Bishop, let him fit with the Bishop, and beams as allowd the tame Honour with himfelf; and thou, Ο Bishop, fhalt defire him to fpeak to the People Words of Instruction: For the Ex hortation and Admonition of Strangers is very accepta ble, and exceeding profitable. For, as the Scripture Luk.iv.24 fays, No Prophet is accepted Joh.iv.44. in his own Country. Thou fhalt alfo permit him to of fer the Eucharift: But if out of Reverence to thee, and as a wife Man. to preferve the Honour belonging to thee, he will not offer, at least thiou fhalt com cl him to ive the leffing to the Peo

I al. xoravinãs. v. 2 deeft, V.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

267.

ora não + wei e

S

DECENS, STELDS TIS - ple. But if after the CongreTÉλ Jou dignu wv - gation is fat down, any other δοξῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ξέ- Perfon comes upon you of ©, **** 5 werR good Fashion and Character ** Pag. Cùi iTimonòme in the World, whether he be a Stranger, or one of your anew Town Country; neither do Jamore, & dva thou, O Bishop, if thou art grwonor, in we fpeaking the Word of God, σωπολητῶν καταλί· or hearing him that fings, ays I Sangriav or reads, accept Perfons fo λόγε, ἵνα διατάξη far as to leave the Miniftry αὐτῷ προεδρίαν, ἀλλὰ of the Word, that thou mayít μύε ἡσύχεθε, μὴ δια- appoint an upper Place for κόπων σε * 2020, him; but continue quiet, not λόγον, * ἀκούω· οἱ ἢ ἀδελφοὶ interrupting thy Difcourte, LA TOV Siangver - nor thy Attention; but let ραδεχέθωσαν αὐτόν εἰ the Brethren receive him by TÓT FON 5, the Deacons; and if there SignorR Ho be not a Place, let the DeaNEWTECOV Enpleas, con by fpeaking, but not in 2028, arra un Mer' Anger, raife the Junior, and opens, crever no place the Stranger there. And τω δίκαιον καὶ τῦτο καὶ tis but reaíonable that one do AUTO T that loves the Brethren should Seapor Tuiñoy a do fo of his own Accord: ἀνανδύῃ, ἐγείρας αὐτὸν But if he refufe, let him raife ἀνακαςῶς, ὀπίσω him owiow him up by Force, and πούτων φῆσον, ἵνα παι- fet him behind all; that dotwory of 20 the reft may be taught to avtiza ea xwear Tois give place to thofe that are αντιπα

~

ἢ ἀδελφὸν ὡς V.

N 3

اد

2020, ger, in

[ocr errors]

اد

[ocr errors]
[ocr errors]

more

[ocr errors]

LIX.

C

more honourable: Nay, if kuries.
a poor Man, or one of a ajuns, év Emen-
ʼn in Q
mean Family, or a Stranger S, рeσbums à vé¦
comes upon you, whether her minia, & CO
be old or young and there wap, & TÉTO
be no Place, the Deacon fhall ev oinos & Ans &
find a Place for even thefe, καρδίας αὐτῷ ὁ διά
and that with all his Heart και ἵνα μὴ πρὸς
That mattead of accepting δίθρωπον αὐτῷ ἡλύηται
Perfons before Men, his Mi-Tegowróanļus, Xia
niftration towards God may ay's Dear in Sianoria
be well-pleafing. The very apesos. ''AUTO"
fame thing let the Deaconeis ποιάτω ᾧ ἡ διάκονοι,
do to those Women, whether is è nè quós zwar
poor or rich, that come un- i, ays TOL #78"
to them.
σίαις.
But sad

I

SECT. XXIX.

WHEN thou inftructeft

the People, O Bishop, command and exhort them to coine conftantly to Church Morning and Evening every Day, and by no means to forfake it on any Account, but to aflemble together continually; neither to diminish the Church by withdrawing themfelves, and caufing the Body of Chritt to be with

17' Edit. Turrian.

اد

doner 5,

iri

σκοπε, κέλευε airs as raw, eist Εκκλησίαν ἐνδελεχία Cav opps & swings diss in peas, y un ἑκάσῃς καὶ day 29, a ouvégzeday SixvεHÊS, È μSTE 7 čk κλησίου κολοβῶν ἑαυ upsufurra, a μέλι ποιεῖν τὸ σώμα

15915

"1

* Xeri. ἐ γδ μόνον out its Member. Fortis not καὶ ἱερέων ἐῤῥέθη. Ἀλλὰ only fpoken concerning the nas Dhs and Priests, but let every one of wei saurs anseтw, the Laity hearken to it, as WNCON OTR pn- concerning himself; confiderκαι ὑπὸ το κυρίς "Ὁ ing that it is faid by the pen ŵr μET &μ8, xar' Lord, He that is not with Matt. xii. μὴ ὢν μετ que es un oua me is against me, and he that 30. των μετ' ἐμῦ, σκορπί- gathereth not with me fcattere

C

3

ૐ ૐ.
· μέλη ὄντας τῷ Χρις
σκορπίζετε, με σωα-
Deal Confuor. Xesov
Reqante Engues",
κεφαλώ ̓ ἔχοντες", και
* ἐπαγγελίαν αὐτῇ
αυόν τα
του ἡμῖν· μὴ ἀμελετε

3% vvv

Mh v aures eth abroad. Do not you therefore fcatter your felves abroad, who are the Memnbers of Chrift, by not affembling together fince you have Chrift your Head, according NORTHODOvy to his Promise, prefent, and xxviii. 30. communicating to you: be EAUTIν, unde ȧOSE- not careless of your felves, neither deprive your Saviour of his own Members, neither divide his Body, nor difperfe his Members, neither prefer the Occafions of this Life to the Word of God; but affemble your felves together every Day Morning and Evening, finging Pfalms, and praying in the Lord's Houfe, in the MornWood **ning faying the Sixty second Palm, and in the Evening the Hundred and fortieth ; but

[ocr errors]

از

PATE & Cwmnea Tav oixawv μedar, end διαιρεῖτε δ' Cῶμα αὖ κ τε, μηδὲ σκορπίζετε τὰ μέλη αὐτῇ, μηδὲ TConCiVET TË Deis 26 yu Ta's Biwking's geas In Engins nμéeas ou vatevigente opops è COTÉeas, famous & προσευχόμενοι ἐν τοῖς κυριακοῖς ὄρθρα μ λέγοντες ψαλμὸν “

[ocr errors]
[ocr errors]

*** Pag 268.

prin.

« السابقةمتابعة »