صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

**
*

252.1

innocent Blood, which was fhed φόν; προλαβὼν τὰ ὦ ** Pag. without Caufe from thee. τα 8 κριτα. γραπται ϋ, ὅτι ὁ ἐκ χέων αἷμα ἀνθρώπου, ἀντὶ ξ αίμαίΘ. αὐτῇ ἐκχυθήσεται κ, ἐξαρεῖς δ' αἷμα δ' ἀναίκον Σπό σε, ὃ ἐκχυθὲν μάτην.

[ocr errors][merged small]

α.

I

"

Thou shalt therefore caft Ποιήσης ἦν αὐτὸν α him out of the Congregati- ποσιάγωγον, ὡς φα on as a Murderer of his νέα ἀδελφῆ. ἔπειτα Brother. Some time after χρόνε διασάντω, ἐὰν wards, if he fays that he λέγῃ μετανοείν, ειδώrepents, mortifie him with @π αυτόν νησείαις & Faftings, and afterwards ye με ταῦτα χειροπο {hall lay your fands upon τήσαντες αὐτὸν προσ· him, and receive him; But δέξασθε, ἀσφαλιζάμμοι ftill fecuring him, that he μλύτοι αὐτὸν μή κινα does not difturb any bodya ταράξῃ πάλιν. εἰ j fecond time. But if, when ! πάλιν εἰσελθὼν, ὁhe is admitted again, he be μοίως τασιάζει, ὦ πανόalike troublelome, and will μενα, το παράσσειν, not ccafe to difturb and to και κατακερτομεῖν quarrel with his Brother, fpy- ἀδελφὸν, ἐκ φιλονει ing faults out of a contenti- κείας μώμες!" όππτη ous Spirit, caft him out as a δόύων, ἐκβαλεῖτε από pernicious Perfon, that he τὸν ὡς λοιμὸν, ἵνα μὴ may not lay waftetheChurch * ἐκκλησίαν λυμαίof God. For fuch an one is νηται Ξ Θεῦ. ὁ ποι the Raifer of Difturbances in τα δ' παραχες cui Cities: For he, though he sησι 3 πόλεσιν. τΘ be within, does not become γδ καν ἔσω ᾖ, μὴ πρέ· the Church, but is a fuper- πων τῇ ἐκκλησίᾳ, προ

~

i deeft. V. } μωμῖν. ν. 3 πόλη. V.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

J

2

- fluous and vain Member cafting a Blot, as far as in him lies, on the Body of Chrift. For if fuch Men as So, as are born with fuperfluous πειστά πολύ σωμάτων Members of their Body, & prin @egonponuja which hang to them, as Finοντες, οἷον δακτύλες, gers, or Excrefcences of Flefh, papning, we cut them away from themκόλλυσιν ἀφ' ἑαυτῶν felves on account of their InTaura Ya ↑ apé- decency, whereby the UnI THON, ¿deμia e- feemlinefs vanishes, and the πειδή, giveτay aπρÉTTA, & Man recovers his natural λαβόντΘ α ἀνθρώπε good Shape by the means of 4 You To TXVITs qu- the Chirurgeon; how much σικώ δηοσμίδα πίσω more ought you, the Paftors μᾶλλον ὑμεῖς οἱ ποιμλύες of the Church, ( for the innλnoias, in Church is a perfect Body, της σώματα αρτίε @ and found Members ; of fuch - par izrevo3, 6 as believe in God, in the Fear μελῶν Oεor MadóvTW of the Lord, and in Love) to do the like, when there is found in it a fuperfiuous Member, with wicked Defigns, and rendring the reft of the Body unfeemly, and disturbing it with Sedition and War, and Evil-speaking; caufing Fears, Diflurbances, Blots, Evil-fpeaking, Accu Z MÉμss, nga fations, Disorders, and do

C

+ pólo seis sy dámy,
ὅταν οὑρεθῇ ἓν μέλΘ
awessor, morne qe
ETS 2017
Mak άTTPÉTTEL
- 2 Cor a
so good by Moon? @ na
Tania, or a
- TWS DOCUS", Teava

4

[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2 deeft. V. 2 way. V. 3 Tür. V. ↑ Logos. V.

2

·

ing the like Works of the λιὰς; ἐγκλήματου, ἀν Devil, as if he were ordain'd natasacias, Ĉ T 772by the Devil to cait a Re· αυτα το Σαβίλι ένα proach on the Church by epala inte> wv. wCalumnies, and mighty Dil ov κεχειροτονημλύθη orders, and Strife, and Di- tas sabons oxuvifion. Such an one there ad Cav & Enudnorder fore, when he is a fecond . B.com Hot time caft out of the Church, πολλῆς ἀκατατασίας & is jufly cut off intirely from ex Singracias, the Congregation of the Lord. 187Q & Me E έξω And now the Church will be innanoias Bandris, more beautiful than it was αξίως ἀπετμήθη ή τ before, when it had a fu- weis ova gugus s perfluous, and, to it felf, a dif-mov vue encounty agreeable Member. Wherefore 8 mei cunnoia, henceforward it will be free ὃ πρῶτον, ὅτι δ' πειτο from Blame and Reproach, τὸν ἐκέκτητο ὁ ἑαυτῇ an become clear of luch ανοίκειον μέλα, διά wicked, deceitful, abufive, ȧm & un anun unmerciful, traiterous Per rises d'onvbaλ1505, Tim.iii.fons; of fuch as are Haters more na Mayaloa, of these that are good, Lovers donior, adoecor, ain. of Pleafure, Affecters of Vain- v, weed. Tw", μsglory, Deceivers and Pre- Gκάλων, φιληδόνων, tenders to Widom, of fuch κενοδόξων, ἀπαπλῶν, as make it their Eufinefs to decor for Dr. fcatter, or rather utterly to who experμdifperfe the Lambs of the 5 Sonop wiCar Lord. το το κυριε ἀργία.

1

2

τίζειν

3.4.

2

· εἰ ἐξώσητε τὸν τοῦτον ἑαυτῶν, καὶ περικόψετε. ν.

SECT

[merged small][ocr errors][ocr errors]

SECT. XXIII.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

For the

Do thou therefore, O Bia fhop, together with thy fubordinare Clergy, endea vour rightly to divide the Word of Truth. Lord lays, If you walk cross- Lev. xxvið grain'd to me, I will walk 27. cross-grain'd to you. And ellewhere, With the Holy thou pral xvii, will be holy, and with the Per 25. fict Man thou wilt be perfect, and with the Fr ward thou wilt be frovard Walk therefore holily, that you may rather appear worthy of fraile from the Lord. than of Complaint from the Adveríary.

** Pag.

253.

:

Be ye of one Mind, O XLIV, ye Bithops, one with another, and be at Peace with one another fympathize with one another; love the Brethren, and feed the People with Care; with one Confent teach thofe that are under you to be of the fame

4 inò. 5

2

' deeft. V. deeft. V. e. V. . V. givente. Vo ποιμαίνοντας. V.

L 2

Sen

Exod. xvili.

10.

Sentiments, and to be of the fame Opinions about the fame 1 Cor. i Matters, That there may be Eph. iv. 4. no Schifms among you; that ye may be one Body, and one Spirit, perfectly join'd together in the fame Mind, and in the fame Judgment, according to the Appointment of the Lord. And let the Deacon refer all things to the Bishop, as Chrift does to his Father. But let him order fuch things as he is able by himself, receiving Power from the Bishop, as the Lord did from his Father the Power of Creation and of Providence. But the weighty Matters let the Bifhop judge: But let the Dea-s con be the Bishop's Ear, and Eye, and Mouth, and Heart, and Soul, that the Bishop may not be diftracted with many Cares, but with fuch only as are more confiderable: As Jethro did appoint for Mofes, and his Countel was receiv'd.

2

3

I

voi,

1

4

woki ves aúruv soξάζειν, ὅπως μὴ ᾗ ἐν vμiv xiquata, T ev oμg 'è èv moμa, rampkopjol TYS AUTE in auth goopan, neran 20a". @ Tα û ៖ ing & rus omongng αναφερέτω, ὡς ὁ Χρι sis Ty Tare! X'n' oo " Suvary, diurét disaur, wv y mong roar, as 2 welQ" are 18 πατρός δημιερ iv, ♂ we voer TO προνοεῖν aporna" ö 67σκοπῶι κρινέτω. πλὴν • Hang Q, Tÿ 8monóws anon, xỳ op. angs, soμa, rapda te, sỳ tuyn, iras μὴ ᾖ το πολλὰ μεριμε v Hong TQ, Ema μόνα τα κυριώτερα ὦ ep x σ 'I WOWp TW Μωυσεῖ διετάξατο, ἀπεδέχθη αὐτῇ ἡ συμ βελία.

6

n

~ C

a

[ocr errors]

6

* deeft. V. ¡Adarnaniar.v. deeft, V.v. xrisos.v. deeft.V. Mor Zora. v.

SECT.

« السابقةمتابعة »