صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A

[ocr errors]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ,

Τ

τε πρώτες βιβλία της διαταγῶν ἀποτολικῶν.

THE CONTENTS

of the First Book of the Apoftolical Constitutions.

a.

β'. Περὶτε μὴ ανθωσει

ζειν, ἢ ἀμύνασαι ἢ ἀδικῶν

τα

Περὶ

Ἐπὶ πλεονεξίας. Chap. I. Conferning Covetour.

γ. Περὶ καλλωπισμό, και δἐκειν ἁμαρτίας.

δ'. Ὅτι ἐ δεῖ τειεργάζε που του νακῶς ζώντας, αλλά τῳ οἰκείῳ ἔργῳ χολάζειν.

X03

[blocks in formation]

II That we ought not to return

Injuries, nor revenge our felves on

him that does us wrong.

III. Concerning the Adornment of our felves, and the Sin which arifes from thence.

ment.

V. What Books of Scripture we ought to read.

VI. That we ought to abftain from Sall the Books of those that are out of the Church.

IV. That we ought not to be over curious about Ill.Livers, but to be intent upon our own proper Employ

VII. Concerning a naughty Wo

man.

VIII. Concerning the Subjection bf a Wife to her Husband, and that ifhe muft be loving and modeft. ΙΧ. That a Woman muft not bath with Men.

f..r

X. Concerning a contentious and brawling Woman.

* 4 3

CON

CONTENTS

of the Second Book.

Chap. 1. i well inftructed, and Ο Τι χρὴ † ἐπίσκου

TH

Hat a Bishop must be

experienc'd in the Word.
H. What ought to be the Cha-',
račters of a Bilhop, and of the reft
of the Clergy.

III. In what things a Bilhop is to

be examined before he is ordain'd.

V. That a Bishop must be no Accepter of Perfons in Judgment: that he muft be gentle in his Converfation, and temperate in his Diet.

VI. That a Bishop muft not be given to filthy Lucre, nor be a Surety nor an Advocate.

VII. What ought to be the Character of a Candidate for Baptifm.

IV.. That charitable Diftributions

γ ́. Τίνα χρὶ δοκιμάζεται * Επίσκοπον προχειριζόμμον. δ' οτ ὐχ ἑκες η χήρα δε μεταδιδόναι, ἀλλ ̓ ἔδ ̓ ὅτε καὶ * ὑπανδρον προκρίνειν, καὶ

are not to be made to every Widow.

But that fometimes a married Wife is

to be preferd: arid that no Diftribu. ὅτι καταφυγῇ, μεθύσως από rions are to be made to any one who γῷ, ὦ μεταδιδόναι χρὴ is given to Gluttony, Drunkennels, and Idlenefs.

VIII. Concerning a Perfon falfely accus'd, or another convicted.

IX. That a Bishop ought not to receive Bribes,

X. That a Bilhop, who by wrong Judgment fpares an Offender, is himfef guilty.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

τ8 δευτέρω βιβλία.

..

που ε) πεπαιδε μένον, καὶ ἔμπειρον το λόγο. β'. Οἷν Ὁ χρὴ ἐπίσκο ἢ πον, καὶ τοῦ λοιπὸς κληρικές.

XI. How a Bishop ought to judge Offenders.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Οτι χρὴ ἀπροσωπόληπο τον * * ἐπίσκοπον ἐν τῷ κρίνειν, καὶ τὸ ἦθΘ- μέτειον, καὶ τὶ δίαιταν συές αλμβρίου

[blocks in formation]

α' "Οτι φέυγειν χρὴ 7 ἁμαρτημάτων των παραμ

ιδ. Περὶ λεγόντων μὴ δέχεθαι μετανοῦντα, καὶ ὅτι δίκαΘ. καν σύνεσιν ἁμαρτο λε, ὅ συναπόλλυται αυτῷ Ὅτι ἐδεὶς ὑδρἄλλο τιμ ρεῖται ἀλλ ̓ ἕνατος ὑπὲρ ἑαυτῇ λόγον ἀπαιτεῖται Οτι δεῖ τοῖς ἀπενῖπ πο εἰ τὴν τάξιν βοηθεῖν Ὅτε χρὴ “ ἐπίσκοπον πείθεις λαϊκῷ τασιώδει.

ι. Οτι ξ χρὴ ἢ ἱερέα μήν· ποτε παρορᾷν τὰ ἁμαρτήμα τα, μήτε πρόχειρον ἢ ἐν τῷ τιμωρήθηκε

ις'. Περὶ μετανοίας, καὶ τίς αὐτῆς ὁ τρόπῳ, καὶ ὅπως κα· πορθῶται.

ιζ'. Ὅτι ἀνεπίληπλον
† ἐπίσκοπεν, ὡς τύπον
ἀρχομένων

τή ̔́Οτι χρὴ ¥ ἐπίσκοπον φροντίζειν ὅπως ὁ λαὸς μὴ πλημμελῇ, δια τὸ εἴ) αὐτὸν

σκοπόν

εθ'. ̔́Οτι καὶ ὁ ποιμὴν ἀμ λῶς φερόμενα πει τα πρό βαζα, δίκην τίννυσιν καὶ τὸ πρόβατον μὴ πειθαρχῶν τις ποιμένι, κολάζεται

κ'. ύπως χρὴ τοῦ ἀρχο μήνες πειθαρχεῖν τοῖς ἀρχι" αν ἐπισκόποις. κά. Οτι κίνδωΘ- μόνομερῶν κρίσιν ποιήσαθαι, τιμωρίαν δεῖται καὶ τῇ inδ. πῶ ἐλεγχθεντα

[blocks in formation]

XXI. That'tis a dangeraus Thing to judge without hcaring both Sides or to determin of Punishment against a Perfon before he is convicted.

κς'. ̔́Οτι μέγα παράδειγ μα μεταποίας πρόκειται Δα

XXII. That David, the Ninevites,

σίδι καὶ Μινοβάται, Ἐζεχίας Ejekias, and his Son Manages are

eminent

eminent Examples of Repentance. τε καὶ ὁ τότε υἱὸς Μανασσῆς. The Prayer of Manaffes King of Judah.

XXIII. Amon may be an Exam-κα. Πρὸς τοὺ ἐκ κατά ple to fuch as Sin with an high hand. φρονήσεως ἁμαρτάνοντας ἔσω παράδειγμα μών XXIV. That Chrift Fefus our Lord camne to lave Sinners by Repentance.

και υπ Χριςός Ἰησῆς κύρια παρεγχύετο άμαρτω λές σῶσαι διά μετανοίας

[ocr errors]

XXV. Of First fruits and Tyths; and after what manner the Bilhop is himself to partake of them, or to diftribute them to others.

[blocks in formation]

και των και δε

κατῶν, καὶ ὅπως ὀφείλει ὁ ἐπίσκους, ἢ αὐτὸς μεταλαμ βάνειν ἐξ αὐτῶν, ἢ ἑτέροις διανέμειν.

κς' ἶς τνΘ- τύπν και αξίαν ἕνας Θ τῷ ἐν τῷ κλή ξᾧ τέτακται παρά Θεῷ

κζ' ̔́Οτι φeικῶδες, ἀν θρωπον σαυτὸν ἐπιῤῥίπειν αξιώματί τινι ἱερατικῷ ὡς οἱ πορεῖται, ὡς Σωὲλ, ὡς Οζίας.

[blocks in formation]

λη. Όπως χρή τιμάται τοῦ ἱερεῖς, καὶ πολὺς ἡγεῖται, πνευματικὸς ὄντας γονεῖς. λδ'. Οτι εδ αρχόντων καὶ βαπλέων εἰσὶ κρείττος οἱ ἱερεῖς. λῇ. "Οτι

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »