صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

εδωσα ἄνου δε πνδύ- out the Teaching of the
Mal Sidaonanias, Spirit, fo let not any Wo-
ὅπως ἄν τ διακόνε man addrefs herfelf to the
μηδεμία προοπτω για Deacon or Bithop without
on TWS Hanove, the Deaconess.
3
Ἐπισκόπῳ. οἵ τε πρεσ Presbyters be efteemd by
βύτεροι εἰς τύπον ἡμῶν you to reprefent us the Apo-
τῶν Σποςόλων ὑμῖν νε- ftles, and let them be the
νομίσωσομ.διδάσκαλοι Teachers of Divine Know-

Let the

xxviii. 19.

2

wood Deogracias - ledge; fince our Lord, when TELSH 29 à ver- he fent us, faid, Go ye, and Matt. MÃS STOSEM WV Eney make Disciples of all Nations, Πορευθέντες μαθητού baptizing them in the Name ouse rofúra rá on, of the Father, and of the Son, BailovTES aureus eis and of the Holy Ghost: teachBOHOMA To matos ng ing them to obferve all things T8 ys naye azis mó- whatsoever I have commanded MAT DIDNONOPIES au- you. Let the Widows and τοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα Orphans be efteemd as reἐνετειλάμίω ὑμῖν Αἵ prelenting the Altar of BurntTE, XÁрar nou op pavol offering: and let the Vireis TUTTOY & Ducas- gins be honour'd as repre

διδάσκοντες

L

és reλogiadwork v. fenting the Altar of Incense,

d

of TE DÉVOL eis TV and the Incense it felf.

2

σε θυμιατηρίε τελμή

awody, xaj 8" •

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

As therefore it was not XXVII. oghun, un orla lawful for one of another *** Pag. Adiriw, weaveTay Tribe, that was not a Le- 240.

or

π, " Teœλdav es vite, to offer any thing, or ☎ Dvorasnerov ävd to approach the Altar withiɛpéws, &ow nai is out the Prieft; fo alfo do

8

Roμav. V. 2 defunt. V.

you

اد

I

2.

y 27

you do nothing without the ard to "monews" pest" Bishop: For if any one does der TOLGATE. &i di kesand any thing without the Bi monens midle, fhop, he does it to no pur- es EST LE AUTO pole. For it will not be an es por 2.0efteem'd as of any avail to γιθήσεις). ὡς δ ὁ Σαούλ him. For as Saul when he ard to Zapsia weg had offer'd without Samuel, oεvefngs, йσev, ök ήκεσεν, i King. was told, It will not avail μεματαίωτα ζοι τω xiii. 13. for thee; fo every Person ay mas hangs ard & among the Laity, doingany ἱερέως Ἐπιτελῶν κ, μάthing without the Prieft, la- ταια πονεῖ, καὶ ὡς Cbours in vain. And as Uz- Cias & Band's, Gon ziah the King, who was not ὢν ἱεροὺς τὰ τῶν ἱερέων a Prieft, and yet would ex- v exeπew on H ercife the Functions of the παρανομίζω, τω καὶ Priefts, was fmitten with Les xain's con akμaprofie for his Tranfgreffion, par say, Haragefo every Lay-Perfon fhall not νήσας Θες, καὶ τῶν αὐ be unpunished who defpifes ng Tanavas iepewv, God, and is fo mad as to af. καὶ τῷ τιμών ἁρπάσαις front his Priests, and unjust- kau, un perin Cafes & ly to fnatch that Honour to Χριsόν, ὃς ἐχ ̓ ἑαυτὸν . himfelf; not imitatingChrift, ἐδόξασε η μεθήναι αρ Heb. v. 5. who glorify'd not himself to be epos, a wellmade an High-Priest; but ever anvoy To Twaited till he heard from res. "Nμwσre wei, his Father, The Lord fware, xay & μeraμern Doeand will not repent, Thou art roy. Cù iεpot's eis a Priest for ever after the αἰῶνα καὶ τα τάξιν Μελα

4

2

2 2

Pfal.cix.4.

2 Chron. xxvi.

4

Liepśws. V.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

IC

city

el

;

Hoeden. Ei er ärd To Tate's • Xersis πατρὸς ὦ δοξάζει ἑαυτόν, πῶς οἷον τε λύθρωπον ἑαυToy es ieεwouiles CA pintar, un za Córra 3 akiwa wa xperlo v, my men cueva, ἃ μόνοις τοῖς ἱεροῦσιν મ voi Ko- the Priests to do? Were not PETRY, HANTAL & Adi the Followers of Corah, even Num.xvi. φυλῆς ὄντες, πυρίκαυ- tho they were of the Tribe Sol & forto, endpasar- of Levi, consum'd with Fire, τες Μωσε ¢ ̓Ααρων, becaufe they rofe up againft ży wɛi ofs un ran Mofes and Aaron, and medled κόντων αὐτοῖς ἀμιλ- with fuch things as cid not awesvos; & Aadav belong to them? And Da"ACGewy, CWYTES than and Abiram went down τέβησιν εἰς ** ᾄδε; ade; quick into Hell; and the *** Pag. a já ♪ Q Brain Go, Rod that budded put a stop 24% ECARE THS TOM to the Madness of the Mulgrace, & trade titude, and demonstrated who XACTON DEVTA арe- was the High-Priest ordain'd pea avedate; wegn by God. You ought thereρέα ανέδειξε ad Ev è iμãs, adeλ- fore, Brethren, to bring your φοί, τούς θυσίας ὑμῶν Sacrifices and your Oblations ἤτοι προσφοράς της wego goed's to the Bishop, as to your πισκόπῳ προσφέρειν ως High-Prieft, either by your ἀρχιερεῖ, ἢ δι ̓ ἑαυτῶν felves, or by the Deacons, * Ng Thi Hangvw and do you bring not those 29 ἐ μὴν ἢ ἀλλὰ καὶ τοὺς α- only, but allo your Firftms Jois, & rai's dings, fruits, and your Tythes, and Tinina auns weg- your Free-will Offerings to

с 2

2

[ocr errors]
[ocr errors]

Order of Melchifedek. If
therefore Christ did not glo-
rife himfelf without God the
Father, how dare any Man
thrust himself into the Priest-
hood, who has not receiv'd
that Dignity from his Supe-
rior? And do fuch things
which tis lawful only for

I

2

~

Him. For He knows who σάγατε αὐτὸς γδ 1 γινώς
they are that are in Affliction, σκό τοὺς θλιβομύες,
and gives to every one as narw didwar wey's
is convenient, that fo one ğ αρμόζον, ὅπως μὴ
may not receive Alms twice is Thasos Ty
or oftner the fame Day, or αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἢ τῇ αὖ
*
the fame Week, while ano- Ty Cobrade re-
ther has nothing at all. For Cavy, emp☺ ̈ èdè
'tis reasonable rather to fup- aws Singlov jap 652
. ply the Wants of thofe who μᾶλλον τοῖς θλιβομγύοις
really are in Diftrefs, than war andelar Erap-
of thofe who only appear to κεν, ἢ τοῖς νομιζομύοις
3 θλίβερς.

be fo.

SECT. XVI.

XXVIII. IF any determine to invite

Luk.xiv. $3.

Women to an En. tertainment of Love, or a Feaft, as our Saviour calls it, let them moft frequently fend to fuch an one, whom the Deacons know to be in Diftrefs. But let what is the Paftor's Due, I mean the Firft-fruits, be fet apart in the Feast for him, even tho'

[ocr errors]

7

2

he be not at the Entertain-ns, as iεpei, nar

τη

unn on down, as ઈ, ચંદ્ર Tulu E8 To 7 iɛedi. τείαν αὐτῷ ἐξχειρίσιμε

ment, as being your Prieft,
and in Honour of that God
who has entrufted him with

· σαφῶς. V.v. . ἧς να 3 ᾗ ἐπρηζομένοις. V, 1 deeft V. ε ἔθιών. V.

~

I

TOM OD the Priesthood. But as much πρεσβυτίδων δίδοται, as is given to every one of the Sim Sidoara os elder Women, let double fo Yangvois eis yéeas much be given to the DeaXergy. Tis πPEo- cons, in Honour of Chrift. βυτέροις ὡς ἂν κάμνωσι Let alfo a double Portion be Επεί τε διδασκαλίας fet apart for the Presbyters, λόγον διακεκῶς", διπλῆ as for fuch who labour aè avrois a poer Leaw bout the Word and Doctrine, Mgiea as gaen of upon the account of the Aswers Drosoλwv, 3" poftles of our Lord, whofe * & * τόπον φυλάσσεσιν, Place they fuftain, as the is Cúμbrão rÿ Councellors of the Bishop, onjws, & cúnλnoias and the Crown of the Church. sepowQ coi S ou For they are the Sanhedrim decor & Brann- and Senate of the Church. noras. & avay- If there be a Reader there, νώσης Ἑξὶ, λαμβανέτω let him receive a fingle PorΕ αὐτὸς μοίραν μίδω tion, in Honour of the Proeis kuli rfs wegon phets, and let the Singer and TWV WORDTWS x fa the Porter have as much. Let πωδός, καὶ πυλωρός. §- the Laity therefore pay proχάσῳ ὖν ἀξιώματι οἱ perHonours in their Prefents, naing! I begonn vodu and utmost Marks of Respect τιμίω νεμέτωσιν ἐν τo each diftindOrder. But let mis Sougo, 2 Tỷ XII em not on all occasions trouβίον ἐντροπῇ. μὴ ῥᾳ- ble their Governours, but let δίως Nos 3*** NONλer them fignifie their Defires by ody tus appork, and those who minifter to him, that NJ MS Conpera is, by the Deacons,with whom * βέλονται σημαινέτωσιμ, they may be more free. For

B

2

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »