صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

being Pricfts, Levites. Prefi- xphy ws ☎ Báρ péόπως Des

~

2

pen, & Tws
a TеTS METAL-
lavav, Tois deo-
Mévols μetadidorcy, ws
V ÚÇéžoνTES TWS α-
visas úμãs μéλ-
2ork nozębav. Så
Sus Ty čunλnoiq
wegoodpoiovas, in
cnnλnoías HanépeDS
are iɛpes, Advices
wegédpes, hartenges
e nata's EN Bibnw
s detmar gółzaro.
του περί πο ἱερέων Καὶ
are ner weg's 'Aa¤·
ear. Cù, è of you os,
è ò oîn Tarelds of
λήψεθε τὰς ἁμαρτίας
τες αγίων, τ ἱερατείας
suv. idou Sedang jur
arhρnow Ifsans-
and TOUTWY WYS
your p
wv yor 'Ioeana, Coi
Jedany aura as yeeas,

wei

a little after, All the First-ais vous au Mt Ce
fruits of the Oil, and of the νόμιμον αἰώνιον. ἐτῶν
Wine, and of the Wheat, all to 504 Spur SITO TWY
το ὑμῖν ἀπὸ e
which they fhall give unto the ἡγιασμένων, ἐκ τῶν
Lord, to thee have I given rapwHE TWY & TO

*

*Pag. dents and Minifters of God: 238. As it is written in the Book

xviii. I.

of Numbers concerning the Numb. Pricfts, And the Lord faid unto Aaron, Thou, and thy Sons, and the Houfe of thy Family ·Shall bear the Iniquities of the Holy things of your Priesthood. Behold I have given unto you the Charge of the First-fruits: 7.8, &c. From all that are fanctified to me by the Children of Ifrael; I have given them for a Reward to thee, and to thy Sons after thee, by an Ordinance for ever. This fhall be yours out of the holy things, out of the Oblations, and out of the Gifts, and out of all the Sacrifices, and out of every Irefpafs Offering, and Sin-Offerings, and all that they render unto me out of all their holy things, they shall belong to thee, and y.12, &c. to thy Sons': In the Sanctu ary shall they eat them. And

[ocr errors]

**
*

[ocr errors]
[ocr errors]

~

δώρων, καὶ ἀπὸ them; and all that is firpe πολύτων" των θυσιῶν, ripe, to thee have I given it, καὶ ἀπὸ πάσης πλημμε‐ and every devoted thing. E. λείας, @ πεὶ αμαρ- very Firfi-born of Man and of μῶν· ᾧ ὅσα Σποδιδόασί Beat, clean and unclean, and μοι ἀπὸ πολύτων τῶν of Sacrifice, with the Breaft, ἁγίων, [οὶ ἔσται & τοῖς and the right Shoulder, ali τοῖς σε ἐν τῷ ἀγίῳ thefe appertain to the Priefts, φάγεσθε" αὐτοῦ. Καὶ and to the rest of those be · μετ ̓ ὀλίγα· Πᾶζα - longing to them, even to the χὴ ἐλαίε καὶ οἴνε & Levites. σίτε, ὅσα δὺ δῶσι κι

2

το 11

·

; είῳ, Coὶ δέδωκα αὐτά· καὶ τὰ πρωτολυήματα πολίτου Cot δέδωκα. καὶ 3 συνέῤῥη" πᾶν διάθεμα. 4 πάν' πρωτότο καν δὐθρώπε & κτίες καθαρᾶ καὶ ἀκαθάρτε, @ θυσίας, &εηθανία, @ βραχίονΘ- δεξις τοῖς ἱεροῦσε 5 προσοχής - κα, καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς ποδα μλύεσιν αὐτοῖς Λουΐζαις.

.

SECT. XV.

[ocr errors]

ζ

Σ' ΑΚέεπ'" ταῦτοι & HEAR this, you of the

ὑμεῖς οἱ λαϊκοὶ,

Laity alfo, the Elect ἐκλεκτὴ ἐκκλησία το Church of God. For the · Θεῖ. @γδ ὁ λαὸς πρό- People were formerly called πριν Θεῷ λαὸς ¢ ἔθ The People of God, and, An Exod. xix. νῦ ἅγιον ὠνομάζετο Holy Nation. You therefore 5, 6. ὲ ὑμεῖς ἦν ἐς αγία are the Holy and Sacred Heb. xii. τῷ Θεῷ ἱερὰ ἐκκλησία Church of God, enrolld in · Σπογεγραμμλύη ἐν . Heaven, a Royal Priefthood, ρανῷ, βασίλειον ἱερά. an holy Nation, a peculiar τάμα, ἔθνΘ· ἅγιον, People, a Bride adornd for the *deeft. V. φάγεσθαι. V. [οὶ ἐρῶ. V. v. f deeft. V. 5προσανήκεν. V.ν.

23.

i Pet.ii. 9.

ἐκίσατε. V.

Lord

[ocr errors]

1

el

~

~

ng

3

Lord God, a great Church, as eis weinoinov,
a faithful Church. Hear at- νύμφη κεκαλλωπισμένη
tentively now what was faid κύριῳ τῷ Θεῷ. ἐκκλη-
formerly : Oblations and στα μεγάλη, έκκλη-
Tythes belong to Chrift our anams, a megnev
High-Prieft, and to those ppen, vu CVOTICE
who minifter to him Tenths aparρingra, è sence-
of Salvation are the first and you mus ap-
Letter of the Name of Je χερεί Χρισῷ @ τοῖς
fus Hear, O thou holy arepova aures. Sa-
Catholick Church, who haft Camel's agon
escaped the Ten Plagues, dvou Inoe, anse
and haft received the Ten ised naboaınǹ innan-
Commandments, and haft dia, Serang
learned the Law, and haft cnmooyya, è ‡ de-
kept the Faith, and haft begov sànquæ, &
lieved in Jefus, and art nam'd voug wa2,
after his Name, and art e- 6 Inoy -
ftablish'd, and fhineft in the xya, 3 to örong aʊ-
ὼ ὄνομα αὐ·
Confummation of his Glory
Thole which were then the
Sacrifices, now are Prayers Ens
and Interceffions, and Thank
givings. Thofe which were Judia, vui dixai, è
then Firft-fruits, and Tythes, enods, a diversion
and Offerings, and Gifts, ai TáTE άxai, xai
now are Oblations, which angry, È аpoupéμa-
are prefented by holy Bi-, dwen, vuw wego-
fhops to the Lord God, thro' goal, as this Twv o-
Jefus Chrift, who has died σίων ὄπισκόπων προσ-

~

6

& novoμg Coufún, è TH TEλawad § dé auro ESTERSUN You". of TOTE Αλαμπεσ α τότε

~

رد

! ἐκλεκτὴ V. 2 καὶ τὴν πίςιν κεκρατηκυῖα.V.ν. 3 καὶ τὴν δεκάδα έγινε κρῖα, καὶ ἐπὶ τῷ ἰῶτα, ὅπερ ὅξιν αρχὶ ὀνόματος νησί, πεπιςηκυῖα. Υ. 4 deeft. V.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

ינ

51

I

gregujjar nuela Dew, No Inor Xes, 3 op aviv ȧa νόντΘ. οὗτοι γάρ εἰσιν ὑμῶν οἱ ἀρχιερεῖς· οι · ἢ ἱερεῖς ὑμῶν, οἱ πρεσ oi Cuneo of Adi juwe, of the novo, Coi Naziv w xoves & οἱ ἐναγινώκοντες μiv, coi cooi, πυλωροὶ, αἱ Χάκονοι sμwv, & ai xñea, è Priest dévor, 2 oi op⋅

ຍ.

oi

+ a

· φομοὶ ὑμῶν ὁ ἢ τέτων πούτων δὐώτερΘ, ὁ ἀρχιερούς ξι

N

B

for them. For these are
your High-Pricks, as the
Presbyters are your Priests,
and your prefent Deacons
inftead of your Levites; as
are alfo your Readers, your
Singers, your Porters, your
Deaconeffes, your Widows,
your Virgins, and your Or-
phans: But he who is a-
bove all thefe is the High-

[ocr errors]

**O'EmonoT,

κα

The Bishop; he is the Mi- xxvI STO dye Yánov, nister of the Word, the Keep *** Pag. "wow" quza, peer of Knowledge, the Me- 239. αίτης Θεῖ καὶ ὑμῶν ἐν diator between God and you Tais wey's autor in the feveral Parts of your Ageous ETQ Siddiona- Divine Worship. He is the 20 NoCeas Er Teacher of Piety: and, next μT OεOV Tamp iμv, after God, he is your Father, JíüdarQ C móna who has begotten you again TQ Maurious as to the Adoption of Sons by eis yo decíar our ap- Water and the Spirit. He gwr à nousu iμv. is your Ruler and Gover& οὗτ ̓ ὑμῶν βασιλούς nour; He is your King and 2 Sievagns OUTR and Potentate; He is, next μr Biye. Oεds after God, your Earthly God, Deov, os o peint & who has a Right to be ho

}

άρ

2

~

My

· λόγο. V.

nour'd

2

2

λ

6.

28.

.

nour'd by you. For con- par kuns Storäver cerning Him, and fuch as 28 TOUTE Nai TWV He, it is that God pronounces, ομοίων αὐτῶν ὁ Θεὸς Pfal.lxxxi. I have faid ye are Gods, and ye Eg are all Children of the Moft se, nai yoi útiçe zjúExod.xxii High. And, Tefhall not speak TS Kai ees & nat evil of the Gods. For let the zoonots. 'O 228", Bishop prefide over you as oxoT wengerone honour'd with the Au- Caw iμar, as Ger thority of God, which he is aig teni to exercise over the Clergy, neaтa & nλИpu, y and by which he is to go-as Tourd's apt o vern all the People. But let Anov TOUTE T the Deacon minifter to him edir, 3 ws & Xeros Χριστός as Chrift does to his Far Tarei", ỳ λAT8ther, and let him ferve him pδείτω αὐτῷ, ἐν πᾶσιν unblamcably in all things, auéμTTONS as · Xer" as Chrift does nothing of sos do SAUTY TO himself, but does always ouder, TO APES TOLE thofe things that pleate his τῷ πατρὶ πολύτοτε, ἡ Father. Let alfo the Dea- " Laxoves TUTTOV conefs be honour'd by you as moμal π• in the Place of the Holy kutoa ipur, penden Ghoft, and not do or fay and Langve wear any thing without the Dea- To, in a despousin, we con; as neither does the Synh N T R dQ Comforter fay or do any thing of himself, but gives Glory to Chrift by waiting for his Pleasure. And as we can not believe on Chrift with

с

с

2

so

em dNNING

my as COM si es Xeisty m

&

[ocr errors]

ἀλλαχῖ. v. ? ἦν. V. 3 καθάπες αἱ δυνάμεις τῷ Θεῷ. V. 4 καὶ ν

[ocr errors][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »