صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

ADVENTURER.

BY

JOHN HAWKESWORTH LL. D.

AND OTHERS.

Tentanda via est ; qua me quoque possim
Tollere humo, victorque virum volitare per ora.

VIRG.
On venturous wing in quest of praise I go,
And leave the gazing multitude below.

A NEW EDITION, IN THREE VOLUMES.

VOL. II.

LONDON:

PRINTED FOR J. RICHARDSON AND CO.; G. OFPOR; T. TEGG;

J. SHARPE AND SON ; ROBINSON AND CO.; G. WALKER;
J. EVANS AND SONS; R. DOBSON; J. JONES; AND J. JOHNSON :
ALSO, J. CARFRAE, AND J. SUTHERLAND, EDINBURGH;

AND R. GRIFFIN AND CO. GLASGOW.

1923.

1

C. Whittingham, Chiswick.

« السابقةمتابعة »