صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

252

P. VERGILI MARONIS AENEIDOS LIB. XII.

fuit et tibi talis

Tangere cura potest, oro,

[ocr errors]

Anchises genitor - Dauni miserere senectae
935 Et me, seu corpus spoliatum lumine mavis,
Redde meis. Vicisti et victum tendere palmas
Ausonii videre, tua est Lavinia conjunx,
Ulterius ne tende odiis. Stetit acer in armis
Aeneas volvens oculos dextramque repressit;
940 Et iam iamque magis cunctantem flectere sermo
Coeperat, infelix humero cum adparuit alto
Balteus et notis fulserunt cingula bullis

Pallantis pueri, victum quem volnere Turnus
Straverat atque humeris inimicum insigne gerebat.
945 Ille, oculis postquam saevi monumenta doloris
Exuviasque hausit, furiis accensus et ira

Terribilis: Tune hinc spoliis indute meorum Eripiare mihi? Pallas te hoc volnere, Pallas Immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit. 950 Hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit Fervidus. Ast illi solvuntur frigore membra Vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.

933. fuit et t. tal., vgl. Hom. II. XXIV, 486 sq.

938. in arm., d. h. mit gezogenem Schwerte.

940. cunct. fl. s. coep. Servius: omnis intentio ad Aeneae pertinet gloriam. Nam et ex eo quod hosti cogitat parcere, pius ostenditur, et ex eo quod eum interemit, pietatis gestat insigne. Nam Euandri intuitu (s. A. XI, 177

-80) Pallantis ulciscitur mortem.

942. balteus wird durch das folg. cingula näher bestimmt, denn balteus bez. auch den Gürtel zum Festhalten des Gewandes und zum Schutze des Unterleibes.

944. atque hum. s. z. A. IX, 593. 946. haus., s. z. A. X, 899. 947. indute, s. z. A. X, 327. 952. Dieser Vers kam schon A. XI, 831 vor.

VERZEICHNISS

der

Stellen, in welchen ich vom Texte der kleinen Wagner'schen Ausgabe abgewichen bin *), mit Angabe der Gelehrten, an welche ich mich angeschlossen habe.

Die ersten Worte enthalten den Wagner'schen Text, die folgenden den dieser Ausgabe. G. Gossrau. H. Heyne. J. Jahn. L. Ladewig. P. Peerlcamp. Pd. Paldamus. S. = Süpfle. Th. Thiel. W. = Wagner ed. major. Conjecturen sind durch ein dem Namen hinzugesetztes cj. bezeichnet.

VII. 4: signat·

[ocr errors]

[blocks in formation]

Martia qui (J.)

signant (L.) 72: Ut — Et (L.) 95: subita bito (L.) 98: veniunt venient (G.) 182: Martiaque tantique (J.) 363: At

232: tantive

[ocr errors]

[ocr errors]

An (L.) 412: tenet manet (J.) 430: para iube (Pd.) 444: gerant - gerent (H.) 458: Olli Illi (L.) 481: laborum malorum (L.) 485: Tyrrheusque Tyrrhusque (L.), dieselbe Aenderung v. 508 und 532. 514: intendit incendit (P.) 528: vento ponto (J.) 546 - 47. Die Interpunction nach G. 598: Nam Non (L. cj. s. m. Progr. Ueber einige Stellen des Verg. p. 17.) 642: exciti acciti (L.) 693: Hi Is (L. cj.) Aequosque

[ocr errors]
[ocr errors]

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]

(L.) Ferner habe ich diesem Verse, der in den codd. auf v. 695 folgt, seine Stelle hinter v. 692 gegeben, s. Philol. VII. p. 482. 722: tremit excita conterrita (W.) 737: premebat - tenebat (L.) 757: in volnera volnere (P.) 759: Anguitiae Angitiae (L.) VIII. 108: tacitis tacitos (L.) 160: iuventa iuventas (J.) 223: oculi (P.) 357: arcem - urbem (L.) 391; Non Haud (L.)

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

oculis 420: gemitum gemitus (L.) 532: quaere profecto quaere, profecto (L. s. m. Progr. p. 14.) 533: poscor Olympo poscor: Olympo (P.) 582: conplexu conplexus (J.) 610: et gelido-egelido (H.) 670: his hic (L. cj.) 680: stans stat (L.) 694: telisque ·

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

IX. 11: manum, collectos manum collectosque (J.) 17: ac et (H.) 21: sequor sequar (L.) 66: duris durus (L., s. Ribbeck in d. Berl. Monatsbericht d. Akad. d. Wiss. 1854. p. 42.) 140. Sed Si (L.) 141: non nunc (Hand. Turs. III. p. 645.) 146: Sed Et (L. cj.) quis qui (H.) 147: Apparat Non parat (L. cj. s. m. Progr. p. 19.) 151: [Pal

[merged small][ocr errors][merged small]

*) Abweichungen von der Orthographie sind gar nicht, von der Interpunction nur dann angegeben, wenn sie auf die Auffassung des Sinnes von wesentlichem Einflusse sind.

[ocr errors]

ladii bis arcis] · Palladii bis arcis (J. und Lachm. z. Lucret. 'p. 328.)' 226: primi, delecta — primi et delecta (P.) 243: fallit — fallet (L.) 274: his, campi is campi (L.) 339-40. Die Interpunction nach I. 361. Die Interpunction nach Ameis. 363:* Post Post (H.) 387: Atque locos · Ac lucos (L. cj.) 400: enses - hostes (J.) 403: et sic

it

funere

--

sic (H.) 418: data (L.) 486: te tua

it (Lachin. z. Lucret. p. 209.) 485: date te, tua funera (L.) 488: anilis. anilis, (L.) Ausserdem habe ich den v. 489, der in den codd. hinter v. 486 steht, umgesetzt, s. Philol. VII. p. 479. 526: tum tunc (J.) 584: matris - Matris (Klausen, Aeneas

u. d. Penaten I. p. 473.) 585: Palici Palicis (P. cj.) 685: Tmarus Marus (P.) 724: multa

nach J.

magna (L.) 795

96. Die Interpunction

X. 24: moerorum murorum (L.) 28: surgit
Rutulusve (W.) 138: subnectens
Pactolusque (Pd.) 179: Alpheae ab origine

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

surget (L.) 108: subnectit (L.) 142: Alpheae

Rutulusne Pactolosque origine (Lachm. z. Lucret. p. 160 cj.) 186- 88 s. d. Anm. u. Philol. VII. p. 477. 237: horrentis ardentis (L. s. Ribb. p. 41.) 293: proras proram (L.) 303: vadis - vadi (Ribb. p. 40.) 384: super occupat-superoccupat (L.) 417: canens cavens (L., s. Dietsch p. 36.) 484: medium cuspis cuspis medium (Pd.) 539: armis albis (L., s. Ribb. p. 40.) 558: humo humi (H.) 581: nec non (L.) 585:* contra bis hostem contra bis hostem (H.) 612: dicta - iussa (L.) 686: animo animi (H.) 785 und 817: transiit transit (Lachm. z. Lucret. p. 209. cj. 824: subüt strinxit (H.) 839: multosque

[blocks in formation]

Xl. 88. s. d. Anm. 95: addidit -Illi (L.) 140: replet conplet (H.) 145: iungit iungunt (Th.) 151: voci — vocis (J.) 168: iuvaret iuvabit (H.) 193: hinc - hic (S.) 236: fluuntque ruuntque (L.) 295 s. die Anm. 356: iungas - firmes (J.) 408: moveri · movere (L. cj.) 461: ruant ruunt (L.) 487: Rutulum rutilum (Wakef.) 552: gerebat - ferebat (L.) 566: Gramineo donum Triviae Gramineo, donum Triviae, de (P.) 574: ornavit oneravit (H.) 601: obversus conversus (L.) 609: constiterat substiterat (H.) 671: suffuso suffosso (H.) 742: infert — offert (J.) 774: humero - humeris (J.) 799: ut ubi (L.) 835: Tyrrhenique Tyrrhenumque (Heinsius). fulgentem armis (H.) 882: inter intra (Th.) audent (L.)

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

XII. 24: agris arvis (L.) 176: vocanti precanti (Pd.) 178: conjunx Juno (H.) 201: medios mediosque (P.) 273: alvo auro (Voss, Anmerk. u. Randgl. p. 242.) 287: aut et (L.) 288: adsunt adstant (L.) 332: increpat· intonat (J.) 389: latebram (L.) 401: Paeonium Paeonidum (L.) 459: Epulonem (Pd.) 520: munera limina (H.) 605: flavos floros L., s. Ribb. p. 40.) 647: aversa adversa (L.) 648: inscia - nescia (L.) 662: aciem acies (L.) 744: densa Teucri - Teucri densa (L.) 773: fixam et lenta-fixam lenta (L.) 784: mutata – conversa (L.) 790: certamine tamina (L.) 883: alta ima (L.)

cer

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »