صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

252

P. VERGILI MARONIS AENEIDOS LIB. XII.

fuit et tibi talis

Tangere cura potest, oro,
Anchises genitor Dauni miserere senectae
935 Et me, seu corpus spoliatum lumine mavis,
Redde meis. Vicisti et victum tendere palmas
Ausonii videre, tua est Lavinia conjunx,
Ulterius ne tende odiis. Stetit acer in armis
Aeneas volvens oculos dextramque repressit;
940 Et iam iamque magis cunctantem flectere sermo
Coeperat, infelix humero cum adparuit alto
Balteus et notis fulserunt cingula bullis
Pallantis pueri, victum quem volnere Turnus
Straverat atque humeris inimicum insigne gerebat.
945 Ille, oculis postquam saevi monumenta doloris
Exuviasque hausit, furiis accensus et ira
Terribilis: Tune hinc spoliis indute meorum
Eripiare mihi? Pallas te hoc volnere, Pallas
Immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit.
950 Hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit
Fervidus. Ast illi solvuntur frigore membra
Vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.

[ocr errors]

933. fuit et t. tal., vgl. Hom. II. XXIV, 486 sq.

938. in arm., d. h. mit gezogenem Schwerte.

940. cunct. fl. s. coep. Servius: omnis intentio ad Aeneae pertinet gloriam. Nam et ex eo quod hosti cogitat parcere, pius ostenditur, et ex eo quod eum interemit, pietatis gestat insigne. Nam Euandri intuitu (s. A. XI, 177

-80) Pallantis ulciscitur mortem.

942. balteus wird durch das folg. cingula näher bestimmt, denn balteus bez. auch den Gürtel zum Festhalten des Gewandes und zum Schutze des Unterleibes.

944. atque hum. s. z. A. IX, 593. 946. haus., s. z. A. X, 899. 947. indute, s. z. A. X, 327. 952. Dieser Vers kam schon A. XI, 831 vor.

VERZEICHNISS

der

Stellen, in welchen ich vom Texte der kleinen Wagner'schen Ausgabe abgewichen bin *), mit Angabe der Gelehrten, an welche ich mich angeschlossen habe.

Die ersten Worte enthalten den Wagner'schen Text, die folgenden den dieser Ausgabe. G. Gossrau. H. Heyne. J. Jahn. L. Ladewig. P. Peerlcamp. Pd. Paldamus. S. = Süpfle. Th. Thiel. W. = Wagner ed. major. Conjecturen sind durch ein dem Namen hinzugesetztes cj. bezeichnet.

su

232: tantive

VII. 4: signat signant (L.) 72: Ut - Et (L.) 95: subita bito (L.) 98: veniunt — venient (G.) 182: Martiaque Martia qui (J.) tantique (J.) 363: At An (L.) 412: tenet manet (J.) 430: para iube (Pd.) 444: gerant· gerent (H.) 458: Olli Illi (L.) 481: laborum malorum (L.) 485: Tyrrheusque - Tyrrhusque (L.), dieselbe Aenderung v. 508 und 532. 514: intendit · - incendit (P.) 528: vento ponto (J.) 546 - 47. Die Interpunction nach G. 598: Nam - Non (L. cj. s. m. Progr. Ueber einige Stellen des Verg. p. 17.) 642: exciti acciti (L.) 693: Hi Is (L. cj.) Aequosque aequosque (L.) Ferner habe ich diesem Verse, der in den codd. auf v. 695 folgt, seine Stelle hinter v. 692 gegeben, s. Philol. VII. p. 482. 722: tremit excita· - conterrita (W.) 737: premebat tenebat (L.) 757: in volnera volnere (P.) 759: Anguitiae Angitiae (L.) VIII. 108: tacitis — tacitos (L.) 160: iuventa iuventas (J.) 223: oculis oculi (P.) 357: arcem - urbem (L.) 391; Non - Haud (L.) 420: gemitum gemitus (L.) 532: quaere profecto quaere, profecto (L. s. m. Progr. p. 14.) 533: poscor Olympo poscor: Olympo (P.) 582: conplexu conplexus (J.) 610: et gelido-egelido (H.) 670: his hic (L. cj.) 680: stans stat (L.) 694: telisque telique (J.) IX. 11: manum, collectos manum collectosque (J.) 17: ac et (H.) 21: sequor · sequar (L.) 66: duris durus (L., s. Ribbeck in d. Berl. Monatsbericht d. Akad. d. Wiss. 1854. p. 42.) 140. Sed Si (L.) 141: nunc (Hand. Turs. III. p. 645.) 146: Sed — Et (L. cj.) quis qui (H.) 147: Apparat Non parat (L. cj. s. m. Progr. p. 19.) 151: [Pal

―――――

: non

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

--

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

*) Abweichungen von der Orthographie sind gar nicht, von der Interpunction nur dann angegeben, wenn sie auf die Auffassung des Sinnes von wesentlichem Einflusse sind.

ladii bis arcis] Palladii bis arcis (J. und Lachm. z. Lucret. 'p. 328.)' 226: primi, delecta — primi et delecta (P.) 243: fallit — fallet (L.) 274: his, campi is campi (L.) 339 40. Die Interpunction nach I. 361. Die Interpunction nach Ameis. 363:* Post· Post (H.) 387: Atque locos · Ac lucos (L. cj.) 400: enses hostes (J.) 403: et sic sic (H.) 418: it — it (Lachin. z. Lucret. p. 209.) 485: date — data (L.) 486: te tua funerete, tua funera (L.) 488: anilis. anilis, (L.) Ausserdem habe ich den v. 489, der in den codd. hinter v. 486 steht, umgesetzt, s. Philol. VII. p. 479. 526: tum tunc (J.) 584: matris Matris (Klausen, Aeneas u. d. Penaten I. p. 473.) 585: Palici Palicis (P. cj.) 685: Tmarus Marus (P.) 724: multa magna (L.) 795 — 96. Die Interpunction nach J.

[ocr errors]

X. 24: moerorum Rutulusne

[ocr errors]
[ocr errors]

super

murorum (L.) 28: surgit surget (L.) 108: Rutulusve (W.) 138: subnectens subnectit (L.) 142: Pactolosque Pactolusque (Pd.) 179: Alpheae ab origine Alpheae origine (Lachm. z. Lucret. p. 160 cj.) 18688 s. d. Anm. u. Philol. VII. p. 477. 237: horrentis ardentis (L. s. Ribb. p. 41.). 293: proras proram (L.) 303: vadis vadi (Ribb. p. 40.) 384: super occupat· occupat (L.) 417: canens cavens (L., s. Dietsch p. 36.) 484: medium cuspis cuspis medium (Pd.) 539: armis · albis (L., s. Ribb. p. 40.) 558: humo humi (H.) 581: nec non (L.) 585:* contra bis hostem contra bis hostem (H.) 612: dicta — iussa (L.) 686: animo — animi (H.) 785 und 817: transiit transit (Lachm. z. Lucret. p. 209. cj. 824: subiit strinxit (H.) 839: multosque multumque (W.) 881: iam

--

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

nam (J.)

X1. 88. s. d. Anm. 95: addidit edidit (J.) 120: Olli - Illi (L.) 140: replet conplet (H.) 145: iungit - iungunt (Th.) 151: voci — vocis (J.) 168: iuvaret iuvabit (H.) 193: hinc hic (S.) 236: fluuntque ruuntque (L.) 295 s. die Anm. 356: iungas-firmes (J.) 408: moveri · movere (L. cj.) 461: ruant ruunt (L.) 487: Rutulum rutilum (Wakef.) 552: gerebat ferebat (L.) 566: Gramineo donum Triviae de Gramineo, donum Triviae, de (P.) 574: ornavit 601: obversus conversus (L.) 609: constiterat suffuso suffosso (H.) 742: infert — offert (J.) 774: humero - humeris (J.) 799: ut - ubi (L.) 835: Tyrrhenique 854: laetantem animis — fulgentem armis (H.) 882: inter — intra (Th.) 892: Camillam fugam illam (L. cj.) 895: ardent - - audent (L.)

oneravit (H.) substiterat (H.) 671:

Tyrrhenumque (Heinsius).

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

XII. 24: agris arvis (L.) 176: vocanti precanti (Pd.) 178: conjunx - Juno (H.) 201: medios mediosque (P.) 273: alvo auro (Voss, Anmerk. u. Randgl. p. 242.) 287: aut et (L.) 288: adsunt adstant (L.) 332: increpat latebras intonat (J.) 389: latebram (L.) 401: Paeonium Paeonidum (L.) 459: Epulonem Epulontem (Pd.) 520: munera limina (H.) 605: flavos floros L., s. Ribb. p. 40.) 647: aversa adversa (L.) 648: inscia - nescia (L.) 662: aciem acies (L.) 744: densa Teucri Teucri densa (L.) 773: fixam et lenta-fixam lenta (L.) 784: mutata conversa (L.) 790: certamine tamina (L.) 883: alta ima (L.)

―――――

cer

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Ab

Abdere G. III, 96.
Abjectus A. X, 736.

Alius
E. 1, 8. G. I, 20. III, 2. A.
A. VI, 411.
I, 160. IX, 375.
Alliteration
Altus
395.
Ablat. zur Bezeichnung des Stoffes Ambire
A. III, 286. 618. z. Bez. des Amnis
Ursprungs
An
A. III, 503. der Be-
gleitung A. VII, 284. loci
A. I, 547. 552. der Veranlassung
- A. II, 145. abl. absol. - A.
I, 737.
Abscessus
Abscondere
Absistere

-

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

--

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- A. X, 445.

Accus. G. III, 499. A. I, 365.

II, 690. X, 740. b. nomen dare,
dicere A. III, 18.

A. VI, 481. IX, 648. X, 253.

-

Ad

Addensere A. X, 432.

Addicere

Adeo G. II,

-

REGISTER

zu den sprachlichen Bemerkungen.

-

[ocr errors]

E. 3, 94.

A. III, 291.

A. X, 845.

Adhaerere
Adject. E. 9, 46. G. I, 163. III,
124. IV, 19. A. I, 361. 669. II,
293. III. 70. VII, 787. VIII, 168.
Adolescere G. IV, 379.
Adsistere A. XII, 790.

Adsuescere

A. VI, 832.

A. III, 652.
323.

[ocr errors]

-

Aeger

A es

G. III, 363.

Aetas G. III, 190.
Aeternum G. II, 400.

Aether A. I, 547.

A. II, 212.

Agmen
Alae - A. IV, 121.

-

A. II, 566.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »