صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE CREED.

SYMBOLUM. I believe in God the Father al- Credo in Deum Patrem omnipomighty, maker of heaven and earth; tentem, creatorem cæli ac terræe; et and in Jesus Christ his only Son, in Jesum Christum filium ejus uniour Lord; who? was conceived by cum, Dominum nostrum ; qui conthe Holy Ghost, born of the Virgin ceptus est e Spiritu sancto, natus Mary; suffered under Pontius Pi- ex Maria Virgine ; passus sub late, was crucified, dead, and buried; Pontio Pilato, crucifixus, mortuus he descended into hell:* the third et sepultus ; descendit ad inferos : day he rose again from the dead; tertio die resurrexit a mortuis : ashe ascended into heaven, and sitteth cendit in coelum, et sedet ad dexon the right hand of God the Fa-tram Dei patris omnipotentis : unde ther almighty; from thence he shall venturus est ad judicandum vivos come to judge the quick and the et mortuos. Credo in Spiritum dead. I believe in the Holy Ghost; Sanctum : Sanctam ecclesiam cathothe holy catholic church; the com- licam : Sanctorum communionem : munion of saints; the forgiveness of remissionem peccatorum, resurrectiosins; the resurrection of the body; nem corporis et vitam æternam. and the life everlasting. Amen. Amen.

i. e., Continued in the state of the dead, * i. e., Permansit in statu mortuorum et sub and under the power of death, until the third potestate mortis usque ad diem tertium. day.

? London ed. of 1658 : which,

[See addition on p. 704.]

nem.

The oldest editions of the Westminster Shorter Catechism have the following addendum:

So much of every Question both in the E quæstione qualibet utriusque catechismi Larger and Shorter Catechism, is repeated in repetitum dedimus in responsione quantum nethe Answer, as maketh every Answer an en- sponsionem quamlibet reddat propositionem intire Proposition, or sentence in itself: to the tegram, sive sententiam absolutam. Eo nempe end the Learner may further improve it upon consilio ut discenti ulterius utilis esse possit

, all occasions, for his increase in knowledge quoties occasio tulerit, ad cognitionis ac pietaand piety, even out of the course of cate- tis incrementum, vel extra catechisandi ratio. chising, as well as in it.

And albeit the substance of the doctrine Et quamvis in alterutro Catechismo subcomprised in that Abridgment commonly stantia doctrinæ in compendio illo (Symbolo called, The Apostles' Creed, be fully set forth apostolico vulgo dicto) comprehensæ plene ac in each of the Catechisms, so as there is no perfecte exhibeatur, adeo quidem ut nulla sunecessity of inserting the Creed itself, yet it is persit necessitas symbolum ipsum inserendi : here annexed, not as though it were composed nihilominus tamen hic illud subnectendum esse by the Apostles, or ought to be esteemed Ca- duximus; non perinde quasi aut ab ipsis Apononical Scripture, as the Ten Commandments, stolis fuerit concinnatum, aut pariter cum decaand the Lord's Prayer (much less a Prayer, logo, ac oratione Dominica pro Scriptura caas ignorant people have been apt to make both nonica haberi debeat: (nedum certe pro orait and the Decalogue), but because it is a brief tione, quo nomine ignara plebecula cum illud sum of the Christian faith, agreeable to the tum decalogum in proclivi fuit ut usurparet), Word of God, and anciently received in the verum quod sit fidei Christianæ breve compenChurches of Christ.

dium, verbo Dei consentaneum, ac in Ecclesiis

Christi antiquitus receptum.
CORNELIUS BURGES, Prolocutor

pro tempore.
HENRY ROBOROUGH, Scriba.
ADONIRAM BYFIELD, Scriba.

SYMBOLA EVANGELICA.

PARS TERTIA:

MODERN PROTESTANT CREEDS.

[ocr errors]

THE SAVOY DECLARATION OF THE CONGREGATIONAL

CHURCHES. A.D. 1658. (The Savor DECLARATION consists of a lengthy Preface, a Confession of Faith, and a Platform of Discipline. The tirst and last are given in fall; of the second, the chapters and sections in which it differs from the Westminster Confession of Faith. See Vol. I. pp. S29 sqq. The first edition appeared in London in 1658, as printed by John Field and sold by John Allen 'at the Sun Rising in Paul's Church-yard' (a copy of which is in possession of Rev. Dr. H. M. Dexter, of Boston).

The text is an exact reprint (except in spelling and punctuation) of the second edition, which appeared ander the following title:

A

DECLARATION

OF THE FAITH and ORDER

Owned and practised in the Congregational Churches

IN ENGLAND;

Agreed upon and confented unto

By their

ELDERS and MESSENGERS

IN Their Meeting at the SAVOY,

Ottob. 12. 16 58.

LONDON Printed for D.L. And are to be sold in Pauls Church-yard, Fleet

Street, and Westminster-Hall, 1659.]

« السابقةمتابعة »