صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

6

THE NEW YORK

PCBUIC INTRY

ASTOR. LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R

L

[graphic][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

HONORARY MEMBER OF THE ROYAL MEDICAL SOCIETY OF
EDINBURGH, AND MEMBER OF THE AMERICAN

PHILOSOPHICAL SOCIETY, &c. &c.

VOL. IV.

Pietate gravem ac meritis si forte virum quem
Conspexere, silent, arrectisque auribus astant ;
Ille regit dictis animos et pectora mulcet......... VIRG.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY B. B. HOPKINS, AND CO.

NO. 170, MARKET STREET.

1807.
AR B P.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

DISTRICT OF PENNSYLVANIA, TO WIT:

BE IT REMEMBERED, That on the first day of (L. S.)

August, in the thirty-second year of the independence of the United States of America, A.D. 1807, Nathaniel Chapman, M. D. of the said district, hath deposited in this office, the title of a book, the right whereof he claims as proprietor in the words following, to wit :

“ SELECT SPEECHES, Forensick and Parliamentary, with prefatory remarks. By N. Chapman, M. D. honorary member of the Royal Medical Society of Edinburgh, and member of the American Philosophical Society, &c. &c.

-Pietate gravem ac meritis si forte virum quem Conspexere, silent, arrectisque auribus astant'; Ille regit dictis animos et pectora mulcet.........VIRG.” In conformity to the act of the Congress of the United States, entitled, “ An act for the encouragement of Learning, by securing the copies of maps, charts, and books, to the authors and proprietors of such copies during the times therein mentioned. And also to the act, entitled “ An act supplementary to the act, entitled, “ An act for the encouragement of learning, by securing the copies of maps charts, and books, to the authors and proprietors of such copies during the times therein mentioned, and extending the benefits thereof to the arts of designing, engraving, and etching historical and other

[ocr errors]

prints."

D. CALDWELL, Clerk of the District of Pennsylvania.

« السابقةمتابعة »