صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

).

Priesthood, in its own Sphere, more honorable than the Royal Authority:

Ου μώτοι λογισεύσας σε τον Επίσκοπος, οδο Li, σ. 35, αρατηρήσεις των οικονομίαν αυτά πώς βάπλε, Ρ. 246 και πότε, ή πίσιν, ή σε, και ο καλως, ή φαύλως, ή δερνίως· έι γδ λογισής ώρλον τον Θεόν, τον έγχειρίσανία εις τας χείρας αυτό και οικονομίας ταύτίω, και καταξιώσανία αυτών και ιεροσύνης το σηλικάτο τόπο.

Παση βασιλεία και αρχή ανταγητέ, εν οίς L.10, σ.13 αρέσες Θεώ, ως Θεέ δεηόνοις , και η ασεβών 2- 199 τιμωροί.. παντα φόβον τον οφειλόμυον αυτοίς αποπληρώσατε πι€ εισφοραν, παν πλα, πασαν σιμίω, δόσιν, κήνσον Θεό και τέτο διάταγΚα μηδενί τι ρεωτεϊν, με το τ φιλίαι Cυμβολον, ο Θεός διεξατο δια Χρις.

Προσέχωμεν έν, αγαπητοί, τί το κλέG. PL. , σ. 2, σαστασινίων, και αυταπά η απόφασης αυσ' ; α 8 339 ο βασιλεύσιν επεγερόμυς κολάσεως άξιο, κάν μός ή, καν φίλο, πόσω μάλλον ο ιερεύσιν έπανισάμους, όσο και ιερωσύνη βασιλείας αμείνων, οι ψυχρής έχασα τον αγώνα, τοσέτω και βαρντegν έχ ή τιμωρίαν ο ταύτη τολμήσας ανταμματών, ήταν ότι [ο τη βασιλεία" καίτοιγε ο ίς ατιμώρητG. κ. τ. λ.

Τοις δια φιλαρχίαν απερίσασιν αυτίκα Θεος επήγαγε η τιμωρίαν. κ. τ. λ.

Ου ποιήσεις χάσματα ωες της αγίας, μνησθείς L.vic.10, τη' κορειτι.

Τον βασιλέα φοβηθήση, είδος όπ τα ωρία. 16, Ρ: Έξία και χειροτονία, τές άρχοντας αυτά τιμήσεις, 367

P: 366

ως

[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- ! . Είτης

1. ;)

[ocr errors]

Είτες κληρικός υβρίση και επίσκοπον αδίκως, κα- Can. 55 θυρείθω. άρχονlα, δ, φησί, το λασε, σε έρείς κακώς. - Επίσκοπον κατηγορηθέντα ότι πινί τουαξιοCan, 74 πίσων και πιστών, ωe9σωτων καλείται αύξ'αναγκαιον και την Επισκόπων , καν μυ απαντήσει και απολογήσοιίο, ελεηθέντα αυτά, οριζέψω το Κιτίμον εαν δε καλέμμα μή πακάσοι, κgλάθω και δεύτερον, δύο έπιακόπτων από ταλέντων ωρος αυτόν· έαν δε ' ότω μη ύπακώσοι, καλειθω και τρίτον, δύο παλιν Επισκόπων λέντων ορος αυτον εαν 3 και έτω καταφρονήσαι μη απουτήση, και (μίοδος αποφασιέστα κατ' αυτά τα δοκέντα όπως μη δοξη κερδαίνειν φυγόδιο ": "Oις υβρισ βασιλέα και άρχοντα, και το δί- Can. 34 καιον, τιμωρίαν τιννύσω και αμ κληρικοί καθαρείθω, ει δε λαικός, αφοριζέσθω.

Here we fee faithful Obedience requir'd of all Subjects, and careful Protection and Justice of all Governors. We see Bishops themselves, if very bad, are to be Depos’d; thol not by their own People, but by the -neighbouring Bishops.

. We see that those very Charch-governors which were not at all to be call'd to account by the Laity for the Distribution of the Revenues of the Church, might yet be calld to an account by the neighbouring Bifhops, and expelld also for great Offences; and were not to be supported by their People in such their Offences. We fée a Wicked King called no King but a

Tyrant

the Cap. VI. Tyrant ; and an Ignorant or Wicked Bishop calía no Bishop of God's appointment at all.

We see Ducy owing chiefly to good Got vernors, and neither Disobedience in Subjects, nor Absolute Power and Tyranny in Governors in the least encourag'd.

I conclude the whole with that short, but admirable ColleƐt in the Seventh Book of these Apoftolical Constitutions, for the use of those that are newly Baptiz'd. Ο Θεός και παντοκράτωρ, ο πατήρ σε Χρισά Novogeves yr os, dos Moe Coorge domings

, 381, 382 xcepsidu äganda eger, røv genner, grodav arrang

πνεύμαΤG. αγία επιφοίτησαν, ωeoς κτησαν και αληροφορίας της αληθείας δια τα Χρισε σε δ Eco Soča, én azimu wyden, as ths an abras. 'Aulu.

W W.

C.45, p.08

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

" ADDENDA . CORRIGENDA.'11

P.

ned

Age 30. line 3. read then, or at the next Council fent ;

P:33. 1.5,6fet the marginal Reference higher against the end of the second Head; p. 37. 115, 10, r. written to the Corinthians, l. 30. add, Now that this Epistle of Clement' was written to the Corinthians, was reai' in that Church together with the other, and was written before that other which was in the Name of the Church of Rome it self, and not in his own Name, we are abundantly afsur’d by an unexceptionable Testiniony, even that of Dio nyfius of Corinth in the fecond Century; whose Words were not rightly understoodby Eufebius himself : and I confess that I owe this Hint and Expofition to a lear

friend, since I wrote this Propofition ; altho' it be, as I now find, in Bishop Beveridge allo. Cod. Can. Illuft. L. II. č. 9. S. TO. p. 118, 119. The Words are there, in Dionyfius's Letter to Soter, or to the Church of Rome, of which he was Bimop ; and they seem very plain. The Causes év suerrxw dzjan suresi dinzaguer: in f tregohiguer sur The not retour αε ποπ αναμνώσκονται νεττειθαι ως και την αιτπρος μίν de xriderte celow. 8. 41. l. 12. "; this Opportunity ; P. 73. l. 12.1. Apocalypse, and Preaching, and Goffel, and Ads of Peter; p. 79. 1.12,16. 7. Preface to ; p.83.1.3,4. 7. with that other, 1.29, 30. r. the Antient Teitimonies; P-92. 1. 5.1. Antientest Fathers, the Companions of the Apostles ; p. 94. l. ult. & p. 95. 1. 1. r. and of some in Photius ; p. 102: 1.12. place the marginal Citation 4 Lines higher ; p.113. 1. 5. 1. after ; p. 118. 6. 22. r. perhaps enlarg'd; p. 119. 1. 3. 1. then or at the next Council added, dele l. 12, 13, 1. 26. r. Epilcopus, l.29. 1. fecimus, l. 30. 7. in Ecclefia ; p. 120.1.2, 3, 7. Preface will be hereafter set down more exactly; 1.121.1. 1. r. at least plainly ended before it came to the lame ; p. 122. I. 15. r. but believe it rather was the foregoing Council ; p. 123. 1. 3. 4. naturally fuppos'd; p. 126. 7.6. 1. x P.145-150. dele the 38 Argument ; p.155. 1. penult. 1. Sixth; p. 156. 1. 19. marg. 1. 141, 1423 P. 158. 7. 2 z. set the marginal Reference Two Lines higher, 1. penult. r. and the Ethiopick and Arabick Didaicalies, 1. c. corrupt Copies and Abridgment. of the Catholick Didalcaly ; 8.159. 1. 4. v. it fasther ic

Gus;

« السابقةمتابعة »